Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Organisation

ABF er en demokratisk organisation, hvor medlemmerne bestemmer, hvilken vej organisationen skal gå.


Det lokale arbejde og dermed kontakten med medlemmerne er forankret i ABF's 11 kredse, som ledes af bestyrelser for de respektive kredse.


Landsmødet vælger formandskabet, der består af landsformanden og to landsnæstformænd. Formandskabet vælges for en 4-årig periode.


Hvert fjerde år afholder ABF et landsmøde, hvor de store linjer bliver lagt for de næste fire års arbejde.


Den overordnede ledelse af ABF - mellem landsmøderne - varetages af hovedbestyrelsen, som består af valgte medlemmer fra hele landet.


Den daglige ledelse varetages af ABF's forrretningsudvalg i samarbejde med ledelsen af ABF's sekretariat.


Omkring 5.100 andelsboligforeninger er medlem af ABF og omfatter cirka 102.000 andelsboliger. Dermed repræsenterer ABF knapt 50 % af alle landets andelsboliger via foreningens medlemskab.


I sekretariatet er der ansat 23 medarbejdere til at varetage opgaverne i sekretariatet, som bl.a. omfatter servicering af medlemmerne, politisk interessevaretagelse, støtte organisationens tillidsvalgte i deres hverv i ABF samt udvikle nye medlemsservices.

Årsrapport
  • ABF's Årsrapport for regnskabsåret 01.10.20 - 30.09.21

ABF's vedtægter

  • ABF Vedtægter 2010