Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Retshjælp

Offentlig retshjælp
Du har som privatperson ret til at få helt gratis grundlæggende mundtlig rådgivning (trin 1). Rådgivningen skal afklare, om du har et berettiget krav eller en indsigelse. Den grundlæggende mundtlige rådgivning skal sætte dig i stand til at beslutte, om der er grund til at gå videre med sagen, idet rådgivningen også skal omfatte praktiske og økonomiske forhold. Efter afklaring af den juridiske problemstilling kan rådgivning på trin 1 herefter bestå i henvisning til en relevant myndighed, vejledning om klagemulighed, samt former for tvisteløsning eller retshjælpsmuligheder.

Det er advokater hos Advokatvagten og retshjælpskontorer rundt i landet, der tilbyder denne indledende gratis mundtlige rådgivning:

Gå til Advokatvagten.

Gå til liste over godkendte retshjælpskontorer.

Ønsker du rådgivning udover den grundlæggende mundtlige rådgivning (trin 1), kan der ydes rådgivning på trin 2 eller trin 3, såfremt du opfylder nogle økonomiske betingelser.

De økonomiske betingelser for retshjælp på trin 2 og trin 3
Ved afgørelsen af, om ansøgeren opfylder de økonomiske betingelser for fri proces, anvendes et indtægtsgrundlag, der består af summen af den personlige indkomst og din positive kapitalindkomst med tillæg af aktieindkomst. De økonomiske betingelser bliver reguleret hvert år den 1. januar.

Gå til de økonomiske betingelser på Civilstyrelsens hjemmeside.

 

Såfremt du har en retshjælpsforsikring
Hvis du har en retshjælpsforsikring, skal du bruge forsikringen, før du kan få tilskud til offentlig retshjælp på trin 2 og 3. De fleste indboforsikringer indeholder en retshjælpsforsikring, som helt eller delvist dækker de udgifter, der er forbundet med en konkret retssag.

Du kan kontakte dit forsikringsselskab for at undersøge, om du har en retshjælpsdækning, og om den dækker den sag, du ønsker rådgivning til.

 

Hvad er omfattet af offentlig retshjælp på trin 2?
Offentlig retshjælp på trin 2 kan bestå i:

  • Udfærdigelse af korrespondance eller afholdelse af møde med modparten
  • Udformning af klage
  • Udfyldelse af blanket til stævning, svarskrift, betalingspåkrav og
  • Eventuelt andre enkle processkrifter samt ansøgning om fri proces

 

Hvad er omfattet af offentlig retshjælp på trin 3?

Offentlig retshjælp på trin 3 kan gives, hvis følgende betingelser er opfyldt:

  • Der foreligger en tvist, og advokaten vurderer, at der er udsigt til, at sagen kan blive afsluttet uden en retssag ved yderligere advokatbistand.

 


Situationer, hvor du ikke kan få offentlig retshjælp på trin 2 og 3

  • Hvis du er sigtet/tiltalt i en offentlig straffesag
  • Hvis du er erhvervsdrivende, og sagen handler om dit erhverv
  • I sager om gældssanering
  • I sager, der vedrører en forvaltningsmyndighed eller et godkendt klage- eller ankenævn, medmindre der er tale om bistand til at klage over en offentlig myndighedsafgørelse

Du kan kontakte en advokat og spørge, om advokaten giver offentlig retshjælp. Advokaten skal fortælle dig, hvad det vil koste dig, før advokaten giver retshjælp. Gå til oversigt over alle advokater (Advokatnøglen).

Retshjælpskontorerne kan rådgive dig overordnet om din sag og bl.a. hjælpe dig med at afholde et møde eller skrive forskellige mindre processkrifter i en sag. Bistand i større omfang kan dog afvises af retshjælpskontoret. Du kan kontakte det respektive retshjælpskontor og spørge, om de kan yde rådgivning i den konkrete sag.

 

KONTAKT:

Kontaktoplysninger på de lokale retshjælpskontorer finder du på Civilstyrelsens hjemmeside.