Spring navigationen over og gå direkte til indhold

ABF's politiske arbejde

ABF er den eneste organisation, som reelt repræsenterer andelsboliger i Danmark.

ABF søger at påvirke den politiske beslutningsproces for at sikre de bedst mulige vilkår for andelsboligforeningerne. Det sker bl.a. ved at følge det lovforberedende arbejde i Folketinget og være i dialog med relevante aktører på området. 

Vi følger også pressens dækning af andelsboligområdet og tager emner op, hvis vi vurderer, at det kan få betydning for andelshaverne.

ABF deltager ofte i ministerielle udvalgsarbejder samt i råd og nævn, der knytter sig til andelsboligområdet. ABF er repræsenteret i forskellige udvalg; bl.a. i Byggeskadefonden for støttet byggeri og Byggeskadefonden for Bygningsfornyelse.

Det politiske arbejde er en meget vigtig del af ABF's virke, og ABF har som organisation stor lydhørhed hos både politikere, embedsmænd og presse.

Bliver en andelsboligforening opmærksom på forhold i lokalsamfundet, som kan påvirke en bred skare af andelshavere, opfordrer vi til, at foreningen kontakter ABF. Afhængigt af sagens karakter, vurderes det, om ABF skal gå ind i sagen.

ABF er uafhængig af partipolitik og arbejder udelukkende for at fremme de private andelsboligforeningers interesser.

Læs lederen i ABFnyt og andre kommentarer fra ABF på den aktuelle situation.

Her finder du en oversigt over ABF's høringsvar og breve til ministerier og politiske udvalg.