Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Forsikringer gennem ABF

ABF tilbyder bestyrelsesansvars - og besvigelsesforsikring til medlemmer. Forsikringerne beskytter andelshavere, som sidder i foreningens bestyrelse, mod at skulle dække eventuelle tab personligt.

Det er i alle andelshaveres interesse, at de frivillige er ordentligt beskyttet og dækket økonomisk ind, uanset hvilket arbejde de udfører for foreningen.

ABF råder sine medlemmer til at forsikre sig mod et eventuelt erstatningsansvar som følge af fejl, som bestyrelsen begår.
Det fremgår derfor også af ABF's standardvedtægter, at foreningen skal tegne en bestyrelsesansvars- og besvigelsesforsikring.

ABF vil gerne sikre, at foreningerne kan tegne forsikringer på rimelige vilkår. Derfor har ABF indgået en aftale med forsikringsmæglerfirmaet Dahlberg Assurance Agentur, hvor medlemsforeninger kan tegne en bestyrelsesansvars- og besvigelsesforsikring på favorable vilkår. Det gælder både i forhold til pris og dækning. ABF genforhandler aftalerne hvert år.

Bestyrelsesansvarsforsikring

Selv om man har en ansvarsforsikring som privatperson via sin indboforsikring, gælder forsikringen ikke, hvis man begår en fejl i arbejdet som bestyrelsesmedlem. Her er det foreningen eller bestyrelsesmedlemmet selv, som skal betale for et eventuelt tab.

Hvad dækker forsikringen?

Bestyrelsesansvarsforsikringen dækker i de situationer, hvor bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, medlemmer af udvalg nedsat af bestyrelsen eller foreningen ifalder et erstatningsansvar for formueskade, der skyldes fejl begået af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter eller udvalgsmedlemmer (såkaldt bestyrelsesansvar).

Forsikringen dækker også erstatningsansvar for skade tilføjet personer eller ting i egenskab af andelsboligforening, herunder arrangøransvar, samt erstatningsansvar, der ifaldes som ejer eller bruger af bygning eller grund, der benyttes af foreningen (såkaldt foreningsansvar).

Forsikringen dækker selv om bestyrelsesmedlemmet, suppleanten eller udvalgsmedlemmet er udtrådt af bestyrelsen/udvalget. Forsikringen tager ikke forbehold for, hvornår fejlen er begået, men skaden skal være konstateret i forsikringstiden.

Forsikringen dækker også bøder idømt andelsboligforeningen for overtrædelse af databeskyttelsesforordningen (GDPR).

Forsikringssum og selvrisiko

For så vidt angår bestyrelsesansvar er forsikringssummen kr. 2.000.000 pr. skade eksklusiv omkostninger. Der er en selvrisiko på 10 % (dog maks. kr. 2.500) af enhver skade. Der beregnes ikke selvrisiko af omkostninger.

For så vidt angår foreningsansvar er forsikringssummen kr. 5.000.000 pr. skade inklusiv omkostninger. For skade på ting og dyr er forsikringssummen kr. 2.000.000. Der er en selvrisiko på 10 % (dog maks. kr. 10.000) af enhver skade, inklusiv omkostninger.

For bøder i forbindelse med overtrædelse af databeskyttelsesforordningen er forsikringssummen 1.000.000 i alt eksklusiv omkostninger. Der er ingen selvrisiko.

Årlig præmie for en bestyrelsesansvarsforsikring

Kr. 820 pr. selvadministrerede forening.

Kr. 530 pr. administrerede forening.

Se forsikringsbetingelser og tilmeldingsblanket længere nede på siden.

Besvigelsesforsikring

Besvigelsesforsikringen er en tilvalgsdækning til bestyrelsesansvarsforsikringen. Besvigelsesforsikringen kan derfor kun tegnes i kombination med bestyrelsesansvarsforsikringen.

Det er en betingelse for tegning af besvigelsesforsikringen, at der altid skal være underskrifter fra mindst to bestyrelsesmedlemmer for at disponere over foreningens midler. Hvis foreningen anvender netbank, skal I derfor sørge for, at bestyrelsesmedlemmer med adgang til netbank får tildelt en individuel hemmelig kode, og at der ikke kan disponeres over foreningens midler uden at mindst to bestyrelsesmedlemmer ved brug af deres hemmelige kode har godkendt disponeringen. Alternativt skal mindst 2 bestyrelsesmedlemmer underskrive på en kopi af banktransaktionen for den pågældende bankoverførsel eller betaling. Denne kopi skal gemmes til revision. Forsikringen dækker ikke skade der følger af anvendelse af en hemmelig kode af enhver anden person end den som koden er tildelt.

Hvad dækker forsikringen?

Besvigelsesforsikringen dækker tab af penge eller pengerepræsentativer (dvs. det der repræsenterer en pengeværdi som f.eks. ubrugte frimærker) som skyldes besvigelse eller bedrageri begået af bestyrelsesmedlemmer, bestyrelsessuppleanter eller medlemmer af udvalg nedsat af bestyrelsen.

Forsikringssummen er kr. 500.000 pr. skade inklusiv omkostninger. Der er en selvrisiko på 10 % (dog maks. kr. 2.500) af enhver skade. Der beregnes ikke selvrisiko af omkostninger.

Årlig præmie for kombineret bestyrelsesansvars- og besvigelsesforsikring

Kr. 1.270 for selvadministrerede foreninger.

Kr. 790 for administrerede foreninger.

Se forsikringsbetingelser og tilmeldingsblanket herunder.

Dokumenter

  • Tro og loveerklæring til bestyrelsesansvarsforsikring

  • Tro og loveerklæring til kombineret bestyrelsesansvars og besvigelsesforsikring

  • Forsikringsbetingelser 2023

Tegn en forsikring gennem ABFForeningen bekræfter ved underskrift på denne tegningsblanket at have læst de gældende forsikringsbetingelser.

Det er også muligt at downloade en blanket herunder, printe den og sende den udfyldt til ABF.

Forsikringsblanket til download

  • Blanket til tegning af forsikring