Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Hæftelse

Når man indtræder som andelshaver, bliver man samtidig ansvarlig for en del af foreningens gæld. Hæftelse refererer til denne gældsforpligtelse. Der er alene tale om et forhold mellem andelshaver og forening, og dermed har den enkelte andelshavers lån i egen andel ingen betydning i den forbindelse.

Ikrafttræden af hæftelsen

Andelshavers hæftelse over for foreningen træder i kraft i tilfælde af foreningens konkurs. Konkurs kan indtræde, hvis foreningen ikke kan betale sine gældsforpligtelser. Går foreningen konkurs, vil foreningens ejendom og andre værdier blive solgt. Hvis hele gælden ikke dækkes via pengene fra salget, vil foreningens långivere stå med et tab, og det vil långiver forsøge at få dækket via de enkelte andelshaveres hæftelse.

Hæftelsens størrelse

Typisk hæfter andelshaver udelukkende med det beløb, som vedkommende har betalt for andelen - også kaldet indskuddet. Foreningens vedtægter giver dog ofte mulighed for, at foreningens långiver ved låneoptagelse kan tage forbehold for, at andelshaver hæfter med mere end købesummen. I det tilfælde vil det være i form af solidarisk hæftelse eller pro rata hæftelse. Ved pro rata hæfter hver enkelt andelshaver med en brøkdel af gælden - fx 1/10. Ved solidarisk hæftelse kan långiver opkræve det fulde beløb hos en enkelt andelshaver. Pro rata hæftelse er derfor en mildere form for hæftelse end solidarisk hæftelse.

Hæftelsesform i foreningen

Det fremgår af foreningens vedtægter, om foreningen har åbnet mulighed for at indgå låneaftaler, hvor andelshaver kan blive forpligtet til at hæfte for foreningens gæld med mere, end hvad der er betalt for andelen. Det er dog kun i selve låneaftalen/pantebrevet, at andelshaver kan se, om långiver har benyttet sig af denne ret.

Oplysningskrav om hæftelse

Ved overdragelser er det et krav, at oplysninger om hæftelse fremgår af det nøgleoplysningsskema for andelsboligforeninger, som sælger skal udlevere til køber. Giver vedtægterne mulighed for at tage forbehold for pro rata eller solidarisk hæftelse, men er denne ret ikke udnyttet, hæfter den enkelte andelshaver ikke for mere end det, der er betalt for andelen.