Spring navigationen over og gå direkte til indhold
NYHEDER

Ny regnskabsvejledning til andelsboligforeninger 

Erhvervsstyrelsen har for første gang siden 2015 offentliggjort en opdateret regnskabsvejledning med tilhørende modelregnskab for andelsboligforeninger.  Regnskabsvejledningen har betydning for revisors udarbejdelse af andelsboligforeningens årsrapport.

DEL ARTIKEL

 

ABF har gennem længere tid efterlyst en ny regnskabsvejledning til andelsboligforeninger, og denne er nu gjort tilgængelig af Erhvervsstyrelsen. Det er bl.a. reglerne om fastfrysning i andelsboligforeningsloven fra 2020, debatten om værdiansættelsen af renteswapaftaler samt et generelt ønske fra andelsforeninger, administratorer og revisorerne, der har givet anledning til ændringerne.

Opdateringen er foretaget med det formål at beskrive de regnskabsmæssige forhold for andelsboligforeninger omfattet af andelsboligloven, og som aflægger årsrapport efter årsregnskabslovens regnskabsklasse A. Det tilhørende modelregnskab er et eksempel på, hvordan en andelsboligforening kan udarbejde en årsrapport, som er i overensstemmelse med vejledningen og gennemskuelig for brugerne. 
 
Fastfrysning og valuarvurderinger 
Efter tilføjelsen af en ny § 5, stk. 3 i andelsboligforeningsloven om fastfrysning af vurdering i andelsværdiberegningen, opstod spørgsmålet, om der alligevel skulle indhentes en årlig valuarvurdering til brug for årsregnskabets balance.  
 
Det er nu slået fast, at en andelsboligforening, der bruger ‘dagsværdi’ i balancen til værdiansættelse af foreningens ejendom, godt kan skifte princip fra ‘dagsværdi’ til ‘kostpris’. Man kan ud fra årsregnskabsloven normalt ikke blot skifte princip, men i lyset af ændringen i andelsboligforeningsloven, er der givet mulighed for at ændre praksis. Dette kan dog kun ske én gang. Der er til gengæld ingen frist for, hvornår man skal have skiftet princip. 

Vil man ikke skifte princip fra dagsværdi til kostpris, skal man heller ikke nødvendigvis indhente en ny valuarvurdering hvert år, men man kan ikke ukritisk bruge en valuarvurdering fra et tidligere år.  
 
Man skal vurdere, om der er sket ændringer i de væsentligste parametre, som indgår i værdiansættelsen. Det kan fx underbygges med et notat fra valuaren.  

Vejledningen slår i øvrigt også fast, at den offentlige vurdering aldrig kan bruges i balancen, da den hverken er udtryk for kostpris eller dagsværdi. 

Renteswap 
Indenrigs- og Boligministeriet slog i november 2021 fast, at andelsboligforeninger med renteswapaftaler skal medtage renteswapaftalen til den værdi, der er opgjort af pengeinstituttet, i beregningen af andelsværdien. Indenrigs- og Boligministeriet forholder sig ikke til, hvordan renteswapaftaler efter årsregnskabsloven skal medtages i årsregnskabet, men det fremgår af regnskabsvejledningen, at værdien fra banken kan benyttes i både årsregnskab og andelsværdiberegning. 

Gæld i ejendommen
Hvis foreningen bruger dagsværdi til at værdiansætte ejendommen, kan man nu også måle gælden til kursværdi, medmindre der er tale om konvertible lån. Dvs. har foreningen et traditionelt fastforrentet lån, der kan opsiges til kurs 100 fire gange om året, må dette lån højst opgøres til kurs 100. Har foreningen et inkonvertibelt lån, fx et F3-lån, kan det opgøres til kursværdien, selvom den ligger over 100, hvis foreningen bruger dagsværdi. 


Andelsboligforeningsloven
Der har været et ønske om en mere klar opdeling af krav i henholdsvis årsregnskabsloven og andelsboligforeningsloven. Alle forhold vedrørende oplysninger i henhold til andelsboligforeningsloven og bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger mv. er nu samlet i vejledningens afsnit 4. Der er blandt andet indarbejdet en mere detaljeret beskrivelse af de korrektioner, som typisk foretages til den regnskabsmæssige formue, når andelsværdien skal beregnes. 


Hvis du vil vide mere
 
Der er flere ændringer end beskrevet her, og Erhvervsstyrelsen har også udarbejdet et notat, der beskriver de væsentligste ændringer i vejledningen og modelregnskabet. 

Ud over de links der er indsat i teksten herover, kan du finde mere her:

Opdateret regnskabsvejledning for andelsboligforeninger | erhvervsstyrelsen.dk 

Notat (im.dk) (Vejledende udtalelse om renteswapaftaler i andelsboligforeninger)