Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Fastfrysning og balancen i årsregnskabet

Foreninger, der anvender valuarvurdering til at værdiansætte ejendommen i andelsværdiberegningen, kan fastholde en valuarvurdering, der var indhentet og gyldig den 1. juli 2020 i henhold til andelsboligforeningslovens § 5, stk. 3. Denne valuarvurdering kan fastfryses fremadrettet (tidsubegrænset), og der skal således ikke indhentes en ny vurdering hvert år til brug for andelsværdiberegningen.

Hvis foreningen indtil nu også har brugt valuarvurderingen til fastsættelse af værdien i årsregnskabets balance, dvs. dagsværdien, skal foreningen være opmærksom på, at en fastholdt valuarvurdering, som anvendes til at opgøre andelsværdien, ikke som udgangspunkt kan anvendes som dagsværdi i årsregnskabets balance. Det skyldes, at det ligger i begrebet ”dagsværdi”, at der er tale om den aktuelle dagsværdi. Herved forstås, at dagsværdien skal være baseret på de forhold, som er til stede og kendte på balancedagen. Erhvervsstyrelsen har den 17. december 2021 offentliggjort en opdateret regnskabsvejledning til andelsboligforeninger, hvor dette fremgår.

I Erhvervsstyrelsens vejledning er det også slået fast, at en andelsboligforening, der indtil nu har brugt dagsværdi til værdiansættelse af foreningens ejendom i balancen, godt kan skifte princip til kostpris. Man kan normalt ikke blot skifte princip efter årsregnskabsloven, men i lyset af ændringen i andelsboligforeningsloven, er der givet mulighed for at ændre praksis – men dog kun én gang. Der er til gengæld ingen frist for, hvornår man skal have skiftet princip.

Ønsker foreningen ikke skifte princip fra dagsværdi til kostpris, skal man heller ikke nødvendigvis indhente en ny valuarvurdering hvert år, men man kan ikke ukritisk bruge en valuarvurdering fra et tidligere år. Man skal vurdere, om der er sket ændringer i de væsentligste parametre, som indgår i værdiansættelsen. Det kan fx underbygges med et notat fra valuaren. Dagsværdien kan også fastlægges ved anvendelse af værdiansættelsesmodeller eller på baggrund af sammenlignelige handler.

Vejledningen slår i øvrigt også fast, at den offentlige vurdering aldrig kan bruges i balancen, da den hverken er udtryk for kostpris eller dagsværdi.

LINKS:

Opdateret regnskabsvejledning for andelsboligforeninger | erhvervsstyrelsen.dk

Fastfrysning af valuarvurdering (abf-rep.dk)

Fastfrysning i andelsværdiberegningen – men hvad med balancen? (abf-rep.dk)