Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Boligydelse

Hvem kan få boligydelse?

Boligydelse kan ydes til andelshavere, som modtager pension eller førtidspension. Førtidspensionen skal enten være tilkendt før 1. januar 2003 eller sag om dette skal være påbegyndt. Er førtidspensionen tilkendt senere, er der ikke mulighed for at få udbetalt boligydelse.

Ansøgning om boligydelse skal indgives til Udbetaling Danmark. Hvis pensionisten opfylder kriterierne for at få boligydelse, udbetales den som et lån, der skal betales tilbage til Udbetaling Danmark.

Det er ikke muligt for andelshavere at søge om ”boligsikring”, der udbetales som tilskud uden tilbagebetaling, da dette alene er muligt at søge som lejer.

Boligydelse er et lån


Ordning siden 2008
Siden 1. juni 2008 er den fulde udbetalte boligydelse et lån, der skal tilbagebetales ved fraflytning. Denne form for boligydelse gælder kun for andelshavere, som tildeles boligydelse med virkning fra 1. juni 2008 eller senere.

Den gamle ordning
Har man som andelshaver uafbrudt modtaget boligstøtte til sin nuværende bolig fra et tidspunkt før 2008, er man omfattet af den gamle ordning.

Det betyder, at 40% af den fulde boligydelse er et tilskud, som andelshaveren ikke skal betale tilbage. De resterende 60% er et lån, som skal tilbagebetales til Udbetaling Danmark.

Er man som andelshaver omfattet af den gamle ordning, skal man være opmærksom på, at man komme til at høre under den nye ordning, hvis man flytter, da man skal søge om boligydelse på ny.

Beregning af boligydelse

Udbetaling Danmark foretager beregning og udbetaling af boligydelse. Boligydelsen beregnes på grundlag af husstandens samlede indkomst (herunder samlever/ægtefælle samt hjemmeboende børn), formue, boligafgiftens størrelse og antal personer i husstanden. 

 www.borger.dk kan man beregne boligydelsen ved at udfylde bestemte oplysninger om netop husstand, indkomst samt boligens areal.

Formueberegning og andelens værdi

Beregningen af andelshaverens formue er baseret på den senest godkendte andelsværdi.

Oplysningspligt og tilbagebetaling

Andelshaveren har pligt til at underrette Udbetaling Danmark, hvis der er sker ændringer i husstandens forhold, som kan medføre nedsættelse eller bortfald af boligydelse.

Videregiver andelshaveren ikke oplysningerne, kan det betyde, at for meget udbetalt boligydelse skal tilbagebetales.

Der kan være tinglyst et ejerpantebrev på andelen som sikkerhed for lånet, men det er oftest ikke tilfældet. Udbetaling Danmark får besked, når en andelshaver flytter eller afgår ved døden, hvorfor foreningens bestyrelse kun skal kontakte Udbetaling Danmark, hvis der er sket tinglysning i andelsboligbogen. 

Vejledning om boligydelse

ABF yder ikke konkret vejledning vedrørende beregning af boligydelse.

Vi henviser derfor til borger.dk eller Udbetaling Danmark.

Lovgivning om boligydelse

Indeholder bestemmelser om boligstøtte til andelshavere

Links