Spring navigationen over og gå direkte til indhold
NYHEDER

Indefrysningsordning for høje energiregninger vedtaget

Ny lov betyder, at du vil kunne ”indefryse” en del af din energiregning. Ordningen fungerer som et lån, og det indefrosne skal derfor betales tilbage senere.

DEL ARTIKEL


Folketinget har vedtaget en ny lov om en indefrysningsordning for el, gas og varme, for at sikre forudsigelighed og tryghed for borgerne i en periode med høje energipriser.
Konkret betyder loven, at den del af regningen, der overstiger et fastsat loft, kan indefryses, men pengene skal dog betales tilbage på et senere tidspunkt.

Indefrysningsordningen er frivillig, og kan benyttes af både ejere, lejere og andelshavere. Det er dog den direkte aftager, der skal anmode om indefrysningen, så i de tilfælde, hvor det er andelsboligforeningen, der er aftager over for energiforsyningsvirksomheden, er det generalforsamlingen, der skal beslutte, om ordningen skal bruges. 

Hvis man vælger at indefryse den del af energiregningen, der overstiger det fastsatte prisloft, skal tilbagebetalingen - med renter - påbegyndes 1 år efter indefrysningsperioden, og afvikles over max 4 år.

De, der har mulighed for at indefryse en del af deres regning, vil blive orienteret af deres energiselskab i forhold til, hvordan de kan gøre og den videre proces.

I forhold til, hvad ordningen ellers betyder for andelsboligforeningerne, arbejdes der videre i ministerierne. Der er nemlig i lovens § 21 fastsat en bemyndigelse til Klima-, Energi- og Forsyningsministeren til at forhandle med Indenrigs- og Boligministeren om den konkrete udmøntning af loven i forhold til andelsboligforeningers forpligtelser over for andelshavere og lejere.

Loven er vedtaget i Folketinget, men skal godkendes af EU. Klima, Energi- og Forsyningsministeriet forventer at få godkendelsen om kort tid.

ABF vil orientere medlemmerne løbende, efterhånden som detaljerne for udmøntningen af loven bliver fastlagt.

FAKTA: Hvad betyder prisloftet?

Prisloftet er den maksimale pris på energi, som en energivirksomhed kan opkræve hos en husstand eller en virksomhed, der har anmodet om indefrysning. Resten af prisen på regningen kan indefryses og skal siden tilbagebetales som et lån.

Sådan beregnes prisloftet:
• El: Der ydes indefrysning af forskellen mellem afregningsprisen for elektricitet eksklusive afgifter, tariffer og moms og et prisloft på 0,8 kr. pr. kWh for denne pris.
• Gas: Der ydes indefrysning af forskellen mellem afregningsprisen for gas eksklusive afgifter, tariffer og moms og et prisloft på 5,84 kr. pr. m3 for denne pris.
• Særligt for varmeområdet: Der ydes indefrysning af den del af den samlede pris på opvarmet vand i kr. pr. kWh, der overstiger et prisloft på 1,44 kr. pr. kWh, når varmeforsyningsvirksomhedens samlede pris overstiger 26.000 kr. for enfamilieshuse, jf. varmeforsyningsvirksomhedens seneste prisanmeldelse til Forsyningstilsynet efter § 21, stk. 1, i lov om varmeforsyning.