Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Grundskyld

Andelsboligforeninger og andelshavere beskattes ikke af værdien af bygningerne. Det skyldes, at andelshavere ikke ejer deres bolig, men kun har brugsret til den. Foreningen betaler alene grundskyld, som er skat af grunden (også kaldet ejendomsskat).

Grundskylden beregnes med udgangspunkt i foreningens grundværdi, som fastsættes af Vurderingsstyrelsen. Siden 2012 har der ikke været nye vurderinger af grundværdier for ejendomme ejet af andelsboligforeninger, da hele systemet blev sat på pause for at lave et nyt ejendomsvurderingssystem. I 2014-2020 videreførte man altså blot grundværdien fra 2012. I 2021 begyndte Vurderingsstyrelsen løbende at udsende nye vurderinger til ejerboliger, og først når denne proces er færdig, vil andelsboligforeninger modtage en ny vurdering af grundværdien.

 

Nye skatteregler for andelsboligforeninger 

Hvor stor en promille af grundværdien, foreningen skal betale grundskyld af, reguleres gennem kommunens grundskyldspromille.

Der bliver med de nye boligskatteregler i 2024 indført en skatterabat for erhvervsejendomme, herunder ejendomme ejet af andelsboligforeninger. Skatterabatten udformes sådan, at der indføres en ny stigningsbegrænsningsregel. Reglen betyder, at grundskylden højst kan stige fra det ene år til det næste med 5 procent af den fuldt indfasede grundskyldsbetaling. Grundskylden stiger i denne takt, så længe den betalte grundskyld er under den fuldt indfasede grundskyld. Satsen på 5 procent indebærer, at skatterabatten typisk er afviklet efter 20 år.

Den fuldt indfasede grundskyldsbetaling opgøres ved grundskyldspromillen ganget med den aktuelle grundværdi fratrukket 20 procent (forsigtighedsnedslaget).

 

Fradrag for forbedringer

Nogle foreninger oplever fra det ene år til det andet, at ejendomsskattebetalingen stiger voldsomt. Her bør man sammenligne ejendomsskattebilletten med den fra året før, og se på feltet "fradrag i grundværdi for forbedringer". Typisk er der sket det, at fradraget er reduceret eller helt bortfaldet. Fradraget vedrører normalt byggemodningsomkostninger, dvs. arbejder, der gør grunden klar til bebyggelse, fx kloakering og forsyningsanlæg til grunden.

SKAT må ikke give fradrag for forbedringer, der er ældre end 30 år i forhold til vurderingsåret, og fradraget bortfalder derfor efter 30 år. Dette er ikke omfattet af de politisk aftalte begrænsninger i, hvor meget skattebetalingen må stige.

Grundforbedringsfradraget blev afskaffet ved en lovændring med virkning fra og med 1. maj 2013. Lovændringen betød, at eksisterende fradrag fortsætter til udløb, men fradraget beregnes i den resterende periode frem til udløb som en fast andel af grundværdien, dog højst det beløb, som fradraget udgjorde pr. 1. januar 2013. En overgangsregel sikrede, at der kunne gives grundforbedringsfradrag for arbejde, der var påbegyndt pr. 1. januar 2013, men som ikke var afsluttet. Sådanne fradrag kan ikke overstige det beløb, der blev fastsat på det tidspunkt, hvor fradraget blev givet.

Grunde, hvor arbejdet med byggemodning er påbegyndt efter 1. januar 2013, vil altså ikke have et fradrag i grundværdien for forbedringer.

Hvis en forening er i tvivl om, hvornår fradrag er opstået, kan det oplyses ved kontakt til Vurderingsstyrelsen: Skat.dk: Kontakt

Klage over historiske grundværdier

Vurderingsstyrelsen begyndte i 2021 at udsende breve til andelsboligforeninger med klagemulighed over de videreførte vurderinger for årene 2014-2020. Når foreningen har modtaget brev fra Vurderingsstyrelsen, har foreningen 90 dage til at indgive en klage. Læs mere herom i ABF-nyt januar 2022 og under nyheder Ny mulighed for at klage over de videreførte ejendomsvurderinger.

Skatteministeriet har udarbejdet et faktaark, der viser den gennemsnitlige tilbagebetaling af skat for ejerboliger fordelt på landets kommuner. Det er primært boligejere uden for de store byer, der har betalt for meget i skat, og det kan også være en rettesnor for andelsboligforeninger, om de ligger i en kommune, hvor ejerboligerne typisk har været vurderet for højt. Selvom ejerboligerne, modsat andelsboligforeningerne, betaler ejendomsværdiskat, har Vurderingsstyrelsen oplyst, at en væsentlig andel af beløbet er tilbagebetaling af grundskyld. 

 

Dokumenter til download

  • Faktaark - 14 mia kr i for meget betalt boligskat tilbagebetales til boligejerne