Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Formål og vision


ABF's arbejde har et bestemt formål med en tilknyttet vision:

Formål og eksistensgrundlag

"ABF's formål er at varetage de private andelsboligforeningers interesser på det politiske og lovgivningsmæssige plan i forhold til Folketinget, ministerier, kommuner og øvrige offentlige myndigheder samt i forhold til andre interesseorganisationer. Derudover arbejder ABF for at bevare og fremme udbredelsen af andelsboligen som boligform i den ældre boligmasse og nybyggeri." (ABF's strategiplan 2015)

ABF's arbejde er baseret på visionen om:

"At styrke sin profil i medlemmernes og samfundets bevidsthed således at ABFs mål og værdier i forhold til at være andelsboligforeningernes organisation er alment kendte og respekterede." (ABF's strategiplan 2015)

Principprogram

ABF er bygget på demokratiske principper. Det betyder, at medlemmerne fastsætter, hvilke områder ABF skal arbejde med.

ABF's politiske målsætninger er nedskrevet i et principprogram, som er opdelt i fire temaer:

  • Andelsboligformens identitet
  • Andelsboligernes rolle i samfundet
  • Bæredygtige andelsboliger
  • Andelsboligernes tilknytning til andelstanken

 

Det politiske håndværk

ABF søger at påvirke lovgivningsprocessen, og er derfor i dialog med politikere og embedsmænd, som arbejder med andelsboligområdet.

Andelsboligområdet har ofte pressens opmærksomhed og vi følger de sager, som bringes op. I den forbindelse tager vi et emne op politisk, hvis vi vurderer, at det har principiel karakter og dermed betydning for et bredt udsnit af foreninger - hvis ikke alle foreninger.

Repræsentation i udvalg

ABF er bl.a. repræsenteret i 'Byggeskadefonden for støttet byggeri', 'Byggeskadefonden for Bygningsfornyelse' og i ministerielle udvalgsarbejder i forbindelse med enkeltsager. Derudover repræsenterer tillidsvalgte ABF i kommunale byfornyelsesnævn.

Dialog og service til medlemmerne 

Medlemsservicen er - udover det politiske arbejde - en grundlæggende del af ABFs interessevaretagelse. Vi tilpasser og udvikler derfor løbende medlemsservicen, så den passer til de ønsker og behov, som foreningerne har.

ABF's 11 lokale kredse varetager dialogen med foreningerne rundt om i landet og afholder aktiviteter, som foreningerne kan deltage i. Det lokale arbejde udgør en spydspids i varetagelsen af foreningernes interesser.

Dokumenter

  • Principprogram for ABF

  • ABF's vedtægter

  • ABF's organisationsdiagram

  • ABF's årsrapport 2021-2022

  • ABF's Årsrapport 2022-2023