Spring navigationen over og gå direkte til indhold
NYHEDER

55 andelshavere genbruger 40.000 liter regnvand

Borgmester indvier automatisk regnvandsopsamling. Foreningen ønsker mere bæredygtighed i driften til gavn for miljøet.

DEL ARTIKEL

A/B Bovieran Frederikssund huser 55 nyopførte seniorboliger, som blot har fire år på bagen. Boligerne vender alle ud til en stort glasoverdækket atriumhave på 1700 m2, som udgør hjertet i foreningen.

Takket være glasoverdækningen kan de mange seniorer nyde livet i grønne omgivel­ser, som huser ikke mindre end 1.600 forskel­lige eksotiske planter.

De tropiske omgivelser kræver dog stadig vanding og efter at være faldet på plads i den nye forening, meldte hverdagen sig. Forenin­gen brugte 500.000 liter vand om året på at holde liv i de mange fremmedartede planter og palmer. Et vandforbrug, som foreningen gerne ville gøre mere bæredygtigt, fortæller formand for bestyrelsen, Frank Christensen.

− Vores fælles glastag udgør jo en kæmpe overflade, som vi gerne ville udnytte. Blandt os alle var der et stort ønske om at kunne gen­bruge det regnvand, som rammer taget, mest af alt for miljøets skyld.

Andelsboliger tager ansvar

Fokus på bæredygtighed deler A/B Bovieran Frederikssund også med borgmester Tina Tving Stauning (S), som i marts 2024 fik æren af at trykke på ”startknappen” til regnvands­anlægget. Hun glæder sig over en andelsbolig­forening, som tager ansvar.

− Det gør mig glad og stolt, når en andelsbo­ligforening i vores kommune laver så innova­tiv og bæredygtig en løsning til klimaets bed­ste. At opsamle regnvand i fire store 10.000 liters tanke for at bruge det efterfølgende til vanding af den frodige, store giftfrie gårdhave er med til at beskytte vores grundvandsres­source. Godt gået.

Den sjællandske andelsboligforening og borgmester er ikke ene om at tænke grønt. ABF’s landsmøde vedtog i 2022 et princippro­gram med fire politiske temaer. Det ene tema er ”Bæredygtige andelsboliger”. Tankerne bag temaet er blandt andet, at andelsboligforenin­ger skal tænke bæredygtighed ind i andels­boligernes daglige virke og udvikling, med andre ord i den daglige drift og i de fremtidige investeringer.

Det er A/B Bovieran Frederikssund et rigtigt godt eksempel på. Foreningen har med deres regnvandstanke valgt at prioritere midler på en mere bæredygtig løsning end blot at åbne for hanen, når der skal vandes, og så må det koste lidt på henlæggelseskontoen, siger Frank Christensen:

− Vores regnvandsanlæg har kostet 500.000 kroner. Det beløb havde vi som opsparing, og vi regner med, at anlægget har tjent sig selv hjem om 10 år.

De færreste andelsboligforeninger har dog et stort og forkromet glastag som A/B Bovi­eran Frederikssund. Alligevel er foreningens opsamling og genbrug af regnvand en bære­dygtig indsats, som andre foreninger kan blive inspirerede af i mindre målestok. Og så er der jo lige det med økonomien.

− Inden foreningen investerede i fire regn­vandstanke, landede den fælles vandregning på 50.000 kroner om året. Nu venter forenin­gen spændt på den næste opkrævning, forkla­rer Frank Christensen.

40.000 liter vand

Vandregningen var også medvirkende årsag til den store opbakning til en regnvandsløsning blandt andelshaverne, som aldersmæssigt spænder fra 55 år til 86 år. Bestyrelsen ind­hentede et tilbud hos firmaet Regnvandstan­ken, et tilbud som alle andelshavere stemte for på en generalforsamling i foråret 2023.

Derefter begyndte et omfattende gravearbej­de, som både har krævet brug af gravemaski­ner udenfor og ikke mindst inde i det ellers nyetablerede atrium. Her blev belægningen brudt op for at kunne trække vandrør rundt i alle bede til det automatiske drypvandingssy­stem.

− Udenfor har vi fået nedgravet fire regn­vandstanke, som hver kan tage 10.000 liter vand. Nedløbsrør til regnvand fra taget føres ned i tankene. Der er trukket rør til van­dingsanlæg fra tankene og rundt til de mange indendørs bede. Det hele kører automatisk, så udover at vi genbruger regnvand, slipper vi også for selv at håndtere vandingen. Det har vi tidligere brugt fire timer om ugen på. Derud­over tilsætter vi ikke længere syre som tidlige­re, da regnvand blandt andet ikke indeholder kalk, forklarer Frank Christiansen.

Taget på den sjællandske forening bliver i øvrigt også udnyttet til solceller, som produ­cerer en del af foreningens strøm; ca. 40.000 kWh årligt.


Mød Eksperterne:

Deltag i forårets Mød Eksperterne-arrangementer og bliv klogere på klimaskærm, energimærke og drifts- og vedligeholdelsesplanen.

Arrangementerne er gratis og for både medlemmer og ikke-medlemmer.

16. maj i Kolding
21. maj i Køge
22. maj i Aarhus
23. maj i Odense.


Renovering:

Hvornår har I sidst renoveret jeres forening?

ABF besøger en andelsboligforening, som har brugt tid, penge og hjerteblod på at renovere eller udvikle foreningen.

Bor du i en forening, som har været igennem et renoveringsprojekt og må ABF komme på besøg, så send en mail til: kommunikation@abf-rep.dk.