Spring navigationen over og gå direkte til indhold
NYHEDER

Hvem skal foreningen samarbejde med?

De fleste foreninger kører parløb med en eller flere rådgivere. ABF giver jer gode råd om valg og faldgruber. Kom også til ABF's Andelsboligdage og få medlemsrådgivningens input til, hvordan I kan konkurrenceudsætte foreningens kontrakter.

DEL ARTIKEL

Uanset hvilken rådgiver foreningen har brug for, er det vigtigt, at I bruger tid på at un­dersøge markedet, så I kommer rigtigt fra start med jeres samarbejde.
Den rigtige rådgiver skaber også tryghed i driften.

For at lette processen kan I bruge nedenstående tjekliste:

ABF’s tjekliste til rådgivervalg

 • Vær præcis i jeres ønsker og behov:

  • Tidshorisont
  • Budgetramme
  • Opgavekrav

 • Indhent tre tilbud
 • Få referencer fra rådgiver
 • Har rådgiver erfaring med andelsboligsek­toren?
 • Rådgivers kompetencer/uddannelse
 • Har rådgiver en ansvarsforsikring?
 • Er rådgiver medlem af en brancheorgani­sation?
 • Har rådgiver en interessekonflikt?
 • Skriftlig aftale.

Tre tilbud er et rigtig godt sted at starte. På den måde får I en fornemmelse af det marked, som I er på vej ind i, og I kan sammenligne de tre tilbud med hinanden og samtidig holde prisen op imod jeres budget.

På foreningens side

En rådgiver kan levere flere ydelser. Større administrationshuse tilbyder fx både admini­stration, byggerådgivning og viceværtopgaver. Selvom det kan være fristende at samle flere ydelser hos den samme rådgiver, skal I over­veje, om det kan skabe interessekonflikt, hvis fx jeres byggeprojekt går galt, og jeres byg­gerådgiver og administrator kommer fra det samme firma. En rådgiver bør med andre ord være 100 procent på foreningens side.

Og I skal selvfølgelig huske den demokrati­ske proces.

Hvem bestemmer?

Ifølge ABF’s standardvedtægter er det general­forsamlingen, som vælger en eventuel admini­strator samt en statsautoriseret eller registreret revisor til revidering af årsrapporten. Det er også generalforsamlingen, som vedtager, om foreningen skal bruge en valuar til at værdian­sætte foreningens ejendom. Bestyrelsen træf­fer herefter nærmere aftale med administrator om opgaver og beføjelser.

De vigtigste rådgivere

Der findes mange typer af rådgivere. Nedenfor har vi valgt de vigtigste i forhold til den daglige drift.


Revisor

Foreningen bør have en revisor, som én gang årligt gennemgår bogføringen og godkender årsrapporten, inden den bliver fremlagt og godkendt på general­forsamlingen. Revisor kan også rådgive foreningen i økonomiske og finansielle spørgsmål.

 • Revisor bør være statsautoriseret eller registreret.
 • Andelsboligforeninger bør vælge en aftale, som inkluderer revision.
 • Brancheorganisation er FSR - danske revisorer.
 • FSR har også standardaftaler for sine medlemmer.

 

Teknisk byggerådgiver

ABF anbefaler, at foreningen bruger en teknisk byg­gerådgiver til større byggeprojekter. En byggerådgiver skal udarbejde udbudsmaterialet, deltage i byggemø­der og er på foreningens side i projektet. En byggeråd­giver kan også udarbejde en langsigtet vedligeholdel­sesplan for jeres ejendom.

 • Kræv et fysisk møde, så rådgiveren kan se jeres ejendom.
 • Er rådgiver medlem af fx DI Byg, Arkitektforenin­gen eller lignende?
 • Matcher rådgivers kompetencer jeres byggeprojekt?
 • Du kan læse om juridiske rådgivere i ABF-håndbogen, kapitel C.


Valuar

Andelsboligforeninger indgår aftale med en valuar, hvis foreningen har valgt at bruge en valuarvurdering i årsrapporten til at værdiansætte foreningens ejendom. En valuar er en af de få rådgivere med faglige krav, som er vedtaget ved lov.

 • Valuarer skal have gennemført diplomuddannelsen i vurdering.
 • Have mindst to års erfaring.
 • Have indgående kendskab til boligudlejningsejen­domme.
 • Have en ansvarsforsikring.

Brancheorganisation er Dansk Ejendomsmæglerfor­ening, og her finder du også en liste over medlemmer.

Administrator

En administrator tager sig af den daglige drift mod ho­norar. Opgaverne vil variere fra forening til forening. Derfor er det vigtigt, at bestyrelsen er skarp på forenin­gens behov, når I indhenter tilbud.

 • Det er vigtigt, at aftalen specificerer, hvilke ydelser som er indeholdt i aftalen, og hvilke ydelser som I skal betale ekstra for.
 • Overdragelsessager, byggesager og låneomlægnin­ger er ofte tillægsydelser.
 • Brancheorganisation er EjendomDanmark, som også har en administratorliste.

EjendomDanmarks medlemmer har også adgang til skabeloner for administrationsaftaler.

Kom til ABF's Andelsboligdage

Den rigtige rådgiver skaber tryghed i driften. Derfor sætter ABF fokus på rådgivervalg på de kommende andelsboligdage den 28. januar i Vejle og den 29. januar i Viborg.
Her giver ABF’s medlemsrådgivning flere gode råd om rådgiveraftaler under overskriften "Hvor tit konkurrenceudsætter I foreningens udgifter? Foreningen har udgifter til forsikring, ejendomsservice, revision, administration osv, men hvad kan I egentlig forvente af jeres samarbejdspartnere for pengene, og har I de rette tilbud?

Arrangementerne er gratis og både medlemmer og ikke-medlemmer er velkomne.