Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Negative renter

Andelsboligforeninger kan blive mødt med et krav om betaling af negative renter for de penge, som foreningen har stående i foreningens bank. 

I nogle banker er det fra første krone, mens det for andre er for et beløb, der overstiger en fastsat grænse, fx mere end 200.000 kr.

Handlemuligheder

Hvis en forening bliver mødt med et krav om betaling af negativ rente, kan det i første omgang være fornuftigt at undersøge, om foreningen kan placere pengene i en anden bank til en bedre rente.

Der kan også være mulighed for at binde pengene i banken for en fastsat periode, hvilket kan være fornuftigt, hvis foreningen ved, at pengene først skal bruges på et senere tidspunkt. Foreningen kan tage kontakt til sin bank for få fastlagt mulighederne for at binde nogle penge.

Har en forening en større opsparing kan det også være fornuftigt at vurdere, om pengene bør benyttes til vedligeholdelses- eller forbedringsprojekter i ejendommen.

Investeringer

ABF’s medlemsrådgivning får mange henvendelser omkring foreningers muligheder for at investere foreningens kontantbeholdning.

Det er ABF’s vurdering, at investering i fx aktier ikke er omfattet af formålsbestemmelsen i ABF’s standardvedtægter, og at investeringer i diverse værdipapirer vil kræve en vedtægtsændring.

Det er ABF’s anbefaling, at foreninger ikke spekulerer med foreningens opsparede midler.

Skattepligt

ABF’s medlemsrådgivning gør samtidig opmærksom på, at udbetaling af foreningens kontantbeholdning til andelshaverne er skattepligtig udlodning.

Dette gælder også ved skjult udlodning, fx ved nedsættelse af boligafgiften med henblik på at tære på foreningens formue. Hvis foreningen kan dokumentere, at der er tale om en nedsættelse af boligafgiften, som på længere sigt afspejler andelsboligforeningens omkostningsniveau, vil nedsættelsen som udgangspunkt ikke medføre skattepligt.

Påtænker en forening en disposition, der kan udgøre skjult udlodning, må det altid anbefales at kontakte skattemyndighederne for at få et bindende svar.

Overdragelser

Det er ABF's vurdering, at det kræver hjemmel i vedtægterne, hvis foreningen skal modregne negative renter fra køber eller sælger i forbindelse med, at overdragelsessummen er indbetalt på foreningens konto. Det skal altså fremgå af vedtægterne, at dette er en mulighed.

Hvis foreningen opkræver et overdragelsesgebyr, anbefaler ABF i stedet, at dette beløb bliver hævet forholdsmæssigt, så foreningen ikke lider tab ved negative renter af overdragelsessummen. Der er i ABF's standardvedtægter § 15, stk. 3 hjemmel til at opkræve et gebyr i forbindelse med overdragelsen. Det er generalforsamlingen, der fastsætter størrelsen af gebyret.