nyheder.jpg

Høringssvar om et mere gennemsigtigt andelsboligmarked

26-02-2013

 

Minister for By, Bolig og Landdistrikter, Carsten Hansen (S) ønsker at ændre andelsboligforeningsloven, så andelsboligmarkedet bliver mere gennemsigtigt.

Med forslaget ønsker ministeren blandt andet:

  • at indføre en karensperiode på 3 år fra stiftelsen, til ejendommen på ny må værdiansættes på baggrund af en valuarvurdering eller offentlig vurdering
  • at sælger skal udlevere flere nøgleinformationer om foreningen i forbindelse med overdragelse af andele end det er tilfældet i dag.

ABF bakker op - med forbehold

ABF har afgivet høringssvar til ministerens lovforslag. I høringssvaret lægger ABF vægt på vigtigheden af, at der fra lovgivers side tages initiativer til at skabe grundlag for et mere gennemsigtigt andelsboligforeningsmarked.

Gennemsigtigheden må dog ikke føre til så tunge administrative byrder for overdragere og bestyrelser, at det vil sætte en alvorlig bremse for omsætningen af boliger.

ABF påpeger også, at forslaget ikke må føre til, at erhververe (købere) af andelsboliger bliver mødt med ligegyldige eller forkerte informationer, som stik mod hensigten, kan føre til, at det er svært for erhververen at gennemskue forskellen på vigtige og mindre væsentlige informationer.

Som forslaget er formuleret, er det ABF's opfattelse, at det ikke kan udelukkes, at de administrative byrder bliver voldsomme for foreningerne, og at erhververne vil drukne i informationer.

ABF anbefaler derfor blandt andet, at der:

  • foretages nogle grundige og ressourcemæssige overvejelser i forhold til de krav om udlevering af oplysninger, der fastsættes i en fremtidig bekendtgørelse
  • fra ministeriets side, vil blive iværksat en særlig informationsindsats, som skal medvirke til, at foreningerne får det nødvendige afsæt for administrationen af de nye regler.

Læs lovforslag og ABF's høringssvar


 

Tilmeld dig nyhedsbrev