nyheder.jpg
22-09-2011

Østre Landsret har i en dom stadfæstet, at andelshavere, der mener at have købt en andelsbolig til overpris, kan sagsøge sælgerne for overprisen, selv om der er gået mere end 6 måneder fra aftalens indgåelse.

Sagen i landsretten var anlagt af en andelshaver fra A/B Ringertoften i København, der købte sin lejlighed for en halv million kroner for tre år siden. Sidenhen har det dog vist sig, at foreningens ejendom højst sandsynligt var vurderet alt for højt, og at der derfor med stor sandsynlighed var tale om en ulovlig overpris, da aftalen blev indgået.

Ikke nødvendigvis overpris

Østre Landsret har ikke vurderet, hvorvidt der i den konkrete sag er tale om overpris, men alene taget stilling til, om køberen på købstidspunktet har haft rimelig mulighed for at konstatere den ulovlige overpris.

Ifølge dommen konkluderer Østre Landsret, at køberen på købstidspunktet ikke kunne forventes at kunne konstatere en ulovlig overpris ud fra de konkrete dokumenter, og derfor træder forældelsen først i kraft senere.

Sager meller køber og sælger

Den formodede overpris i sagen har sin årsag i en meget høj valuarvurdering. En vurdering, der blev foretaget i forbindelse med lejernes køb af ejendommen på andelsbasis. Og Østre Landsrets afgørelse baner nu vej for overprissager i den københavnske andelsboligforening. Det vil sige sager anlagt af købere af andele mod sælgerne.

Ingen grund til panik

”Det er vigtigt at forstå, at der her er tale om en særlig sag, hvor omstændighederne ved stiftelsen har været præget af en række uregelmæssigheder, og tilsyneladende med deltagelse af en valuar, der har vurderet ejendommen alt for høj”, siger Jan Hansen, direktør i ABF.

Men selvom Jan Hansen ikke mener, der generelt er grund til panik blandt sælgere af andelsboliger til en høj pris, vil han dog ikke afvise, at der kan være andre valuarer, der har vurderet ejendomme for højt, og at der på baggrund af disse valuarvurderinger er blevet handlet til en overpris.

"Det er dog min opfattelse, at langt de fleste valuarer laver et sobert stykke arbejde”, siger Jan Hansen.

FAKTA

Hvad er en overprissag?

En overprissag er en sag, hvor en køber af en andel skal forsøge at påvise, at der

er betalt for meget for andelen i henhold til § 5 i andelsboligforeningsloven. § 5 siger, at prisen for en boligandel ikke må overstige værdien af andelen i foreningens formue på det givne tidspunkt med tillæg af eventuelle forbedringer i lejligheden.

Hvis der er betalt for meget kan det være, fordi der er en fejl i beregningen eller fordi det grundlag, som beregningen er baseret på, er fejlbehæftet (f.eks. kraftigt opskruede valuarvurderinger). Overprissøgsmålet anlægges af køberen mod sælgeren af andelen.

Sagen skal anlægges inden 6 måneder efter det tidspunkt, hvor man har erkendt eller burde have erkendt, at der var tale om en overpris. Almindeligvis vil de 6 måneder derfor gælde fra aftalens indgåelse.

 

 

Tilmeld dig nyhedsbrev