om_abf_mennesker.jpg

Formål og vision

ABF's arbejde har et bestemt formål med en tilknyttet vision:

Formål og eksistensgrundlag

"ABF's formål er at varetage de private andelsboligforeningers interesser på det politiske og lovgivningsmæssige plan i forhold til Folketinget, ministerier, kommuner og øvrige offentlige myndigheder samt i forhold til andre interesseorganisationer. Derudover arbejder ABF for at bevare og fremme udbredelsen af andelsboligen som boligform i den ældre boligmasse og nybyggeri." (ABF's strategiplan 2015)

ABF's arbejde er baseret på visionen om:

"At styrke sin profil i medlemmernes og samfundets bevidsthed således at ABFs mål og værdier i forhold til at være andelsboligforeningernes organisation er alment kendte og respekterede." (ABF's strategiplan 2015)

Mål- og principprogram

ABF er bygget på demokratiske principper. Det betyder, at medlemmerne fastsætter, hvilke områder ABF skal arbejde med.

ABF's politiske målsætninger er nedskrevet i et mål- og principprogram, som fastsætter, at andelsboligen skal være:

  • En bolig for livet
  • En boligform med identitet
  • En boligform, der placerer sig mellem leje- og ejerformen
  • En boligform, der udgør en større del af den samlede boligmasse end i dag
  • En boligform kendetegnet ved bygningsfornyelse og boligforbedringer
  • En boligform kendetegnet ved hensyntagen til miljø og bæredygtighed
  • En boligform kendetegnet ved løbende drift og vedligeholdelse.

Det politiske håndværk

ABF søger at påvirke lovgivningsprocessen, og er derfor i dialog med politikere og embedsmænd, som arbejder med andelsboligområdet.

Andelsboligområdet har ofte pressens opmærksomhed og vi følger de sager, som bringes op. I den forbindelse tager vi et emne op politisk, hvis vi vurderer, at det har principiel karakter og dermed betydning for et bredt udsnit af foreninger - hvis ikke alle foreninger.

Repræsentation i udvalg

ABF er bl.a. repræsenteret i 'Byggeskadefonden for støttet byggeri', 'Byggeskadefonden for Bygningsfornyelse' og i ministerielle udvalgsarbejder i forbindelse med enkeltsager. Derudover repræsenterer tillidsvalgte ABF i kommunale byfornyelsesnævn.

Dialog og service til medlemmerne 

Medlemsservicen er - udover det politiske arbejde - en grundlæggende del af ABFs interessevaretagelse. Vi tilpasser og udvikler derfor løbende medlemsservicen, så den passer til de ønsker og behov, som foreningerne har.

ABF's 11 lokale kredse varetager dialogen med foreningerne rundt om i landet og afholder aktiviteter, som foreningerne kan deltage i. Det lokale arbejde udgør en spydspids i varetagelsen af foreningernes interesser.