lovogfakta.jpg

Postkasser

Foreningen skal opstille brevkasse/brevkasseanlæg ved indgangen til den enkelte andelsbolig ved bygninger, rækkehuse mv., hvor der er én eller flere husstande eller erhverv.

I tæt/lav bebyggelse, skal der være placeret en brevkasse ved indgangen til hver andels brugsretsområde. Brevkassen skal være placeret, så posten kan afleveres direkte fra offentlig adgangsvej.

I etageejendomme skal der være opsat et brevkasseanlæg, som postvirksomheden skal have adgang til.  

Det er andelsboligforeningen og ikke de enkelte andelshavere, der skal sørge for indkøb og opsætning af brevkasseanlæg og sørge for at reglerne bliver overholdt.

Hvis reglerne for opstilling af brevkasser ikke er opfyldt, er postvirksomheden ikke forpligtet til at levere post til den pågældende husstand. Posten returneres i så fald til afsenderen. Derudover er der i postlovens § 28 mulighed for bødestraf.   

Dispensationsadgang

Der kan gives dispensation fra kravet om opstilling af brevkasse eller brevkasseanlæg, hvis:

  1. Opstilling vil være i strid med frednings-, bygnings- eller brandtekniske forskrifter
  2. Boligerne i en ejendom er indrettet som ældre- eller plejeboliger
  3. Personer ikke selv kan hente post i brevkasse eller brevkasseanlæg (kræver kommunal accept).

Det er en forudsætning for dispensation, at posten i stedet kan afleveres i en brevkasse ved døren eller brevsprække i døren.

 


LOVGIVNING OM POSTKASSER

Reglerne for opstilling af brevkasse, og muligheden for dispensation fra kravet, findes i postloven samt i bekendtgørelse om postbefordring og postvirksomheder:

Postloven

Bekendtgørelse om postbefordring og postvirksomheder