lovogfakta.jpg

Logning af teletrafik

Ifølge retsplejelovens § 786, stk. 4 skal udbydere af telenet eller teletjenester (dvs. telefon og internet) registrere ('logge') og opbevare oplysninger om teletrafik til brug for efterforskning og retsforfølgning af strafbare forhold i 1 år.

Logning af teletrafik for radio- og tv-kanaler er ikke omfattet af reglerne.

Foreningen som 'udbyder' 

Ifølge vejledningen til logningsbekendtgørelsen opfattes enhver, der på kommercielt grundlag markedsfører eller sælger telenet eller -tjenester til flere parter, som udbyder. 

Det er kun foreninger med mere end 100 boligenheder (både andele og lejemål), som er omfattet af reglerne om at logge teletrafik. Logningsforpligtigelsen omfatter også foreninger, hvor færre end 100 enheder er tilsluttet det fælles netværk.

Fast- og mobiltelefoni

Foreningen skal registrere oplysninger om den opkaldende og den opkaldtes identitet ved fastnet- og mobiltelefoni ved at registrere telefonnummer, navn og adresse på abonnenten eller den registrerede bruger. Celle- og masteoplysninger skal også registreres. Endvidere gemmes oplysninger om afsendte og modtagne sms- og mms-beskeder.

Internet og e-mail 

I relation til internettrafik, fx søgning på internettet og e-mailkommunikation, skal der logges oplysninger om den afsendende og modtagende IP-adresse og tidspunktet herfor. Oplysningerne sammenkædes med den person, der benytter internettet hos udbyderen.

Ved IP-telefoni skal der ske registrering af brugeridentitet, telefonnummer og den IP-adresse, der blev tildelt til brug ved den pågældende internetsession. Der skal desuden logges oplysninger om det lokale netværks geografiske eller fysiske placering.

Logningspligten omfatter derudover tidspunktet for kommunikationens start og afslutning.

Samtaler og beskeders indhold skal ikke registreres.  

Outsourcing af logningsforpligtigelsen 

Foreningen kan outsource forpligtelsen til at logge således, at logningen foretages af en anden udbyder eller tredjemand på udbyderens vegne.

Ansvaret for, at oplysningerne logges, påhviler dog stadig den udbyder, der har outsourcet forpligtelsen. Dette stiller derfor krav til indholdet af den aftale, som udbyderen skal indgå med leverandøren.

 


LOVGIVNING OM LOGNING AF TELETRAFIK 

Retsplejeloven

Logningsbekendtgørelsen

Vejledning til logningsbekendtgørelsen