lovogfakta.jpg

Legeredskaber på foreningens fællesareal

Offentlig eller privat legeplads?

De gældende regler for legepladser og legeredskaber er forskellige, afhængig af om legepladsen er privat eller offentligt tilgængelig.

Ved en offentligt tilgængelig legeplads forstås, at der er adgang for en bredere kreds af personer. Eksempelvis betragtes legepladser i offentlige skoler og børneinstitutioner som offentligt tilgængelige legepladser, uanset om det område, hvorpå legepladsen er placeret, er aflåst uden for institutionens åbningstid.

Legepladser på fællesarealerne i en andelsboligforening vil formentlig blive betragtet som offentligt tilgængelige eller sidestillet hermed, da der typisk vil være de samme sundheds- og sikkerhedsmæssige hensyn. Det betyder, at legepladser/legeredskaber på foreningens fællesarealer skal opfylde reglerne for offentligt tilgængelige legepladser – dvs. at der skal søges om byggetilladelse og at sikkerhedskravene i bygningsreglementet skal være opfyldt.

Byggetilladelse

På offentligt tilgængelige legepladser skal der som udgangspunkt søges om byggetilladelse ved opsætning af nye legeredskaber og ved udskiftning eller flytning af eksisterende legeredskaber.

Det er kommunen, der foretager den konkrete vurdering af, om der kræves byggetilladelse. Der kan være forskel på, hvilke krav de enkelte kommuner stiller i forbindelse med udstedelse af byggetilladelse.

Legepladsen/legeredskabet må først tages i brug, når der foreligger en ibrugtagningstilladelse fra kommunen.

Køb sikre legeredskaber

Legeredskaber på offentligt tilgængelige arealer skal opfylde reglerne i bygningsreglementet om legepladssikkerhed. Det følger af bygningsreglementets kapitel 4.4, at legeredskaber der er offentligt tilgængelige skal udføres og dimensioneres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt, således at risikoen for personskader minimeres. Kravene i bygningsreglementet kan opfyldes ved at anvende de europæiske standarder DS/EN 1176 og DS/EN 1177.

Der gælder andre regler for legeredskaber til privat brug. Legeredskaber til privat brug er kun beregnet til, at færre børn benytter legeredskabet på samme tid og i mindre omfang, og derfor stilles der ikke de samme krav til sikkerhed og holdbarhed som til offentlige legeredskaber. Der vil typisk være flere børn, der benytter legeredskaberne på foreningens fællesarealer end i private haver, og foreningen bør derfor i alle tilfælde være påpasselig med at indkøbe legeredskaber til fællesarealerne, der alene opfylder kravene til privat brug. 

Efterse legepladsen jævnligt

Det er foreningen, der som ejer er ansvarlig for, at legepladsen er forsvarligt indrettet og vedligeholdt. Det er vigtigt, at foreningen løbende er opmærksom på legepladsens sikkerhed og sørger for, at der jævnligt foretages inspektion af legepladsen.

Hvem er ansvarlig?

Foreningen kan blive gjort ansvarlig for en skade, der forvoldes på foreningens legeplads, hvis der er noget at bebrejde foreningen. Dette kan være tilfældet, hvis årsagen til skaden er, at legepladsen ikke er forsvarligt indrettet eller er mangelfuldt vedligeholdt, da det er foreningen, der som ejer af legepladsen er ansvarlig for legepladsens indretning og vedligeholdelse.

Foreningen har mulighed for at forsikre sig mod et sådant erstatningsansvar, typisk under husejerforsikringen. ABF anbefaler, at foreningen sørger for altid at have en ansvarsforsikring, der dækker skader, der forvoldes på legepladsen.   

 


LOVGIVNING OM LEGEPLADSER

Byggeloven

Bygningsreglementet