lovogfakta.jpg

Korttidsudlejning

Det er blevet populært at udleje sin bolig via tjenester som Airbnb og tilsvarende koncepter.

Udlejningen foregår via annoncering på internettet, og lejer kan leje boligen for en enkelt dag, en weekend eller flere dage. Denne form for udlejning er i de fleste andelsboligforeninger ikke omfattet af fremlejebestemmelsen i vedtægterne, da fremleje dels kræver gyldig fremlejegrund og dels har en vis varighed. Det vil derfor kræve en ændring af vedtægterne, hvis foreningen ønsker at tillade korttidsudlejning.

ABF's standardvedtægter

Efter ABF’s standardvedtægter må boligen ikke korttidsudlejes, uanset om det er et enkelt værelse eller hele boligen der udlejes, med mindre foreningen vedtager en tilføjelse til vedtægterne, hvor korttidsudlejning bliver muligt.

ABF har udarbejdet en alternativ bestemmelse, der gør det muligt at benytte udlejningstjenester som fx Airbnb. Bestemmelsen er formuleret som en tilføjelse til ABF's standardvedtægter § 11.

I § 11 kan som nye stykker indsættes:

Stk. 3   En andelshaver, der har boet i andelsboligen i mindst ½ år, er berettiget til at korttidsudleje sin andelsbolig helt eller delvis til ferie og fritidsmæssige formål. Hver enkelt fremlejeperiode skal minimum være af 3 dages varighed og kan sammenlagt højst udgøre 3 uger pr. kalenderår. Bestyrelsen og de øvrige beboere i ejendommen skal senest ved opstart af korttidsudlejningen underrettes om udlejningen. Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler for, hvordan underretningen skal ske. Andelshaveren har ansvaret for at foreningens husorden og øvrige regler overholdes af fremlejetager, jf. stk. 4.

Stk. 4   Bestyrelsen kan nægte andelshaver korttidsudlejning i en periode på 2 år, hvis andelshaver ikke overholder betingelserne i stk. 3.

Lovgivningen

I 2019 blev der ved lov fastsat et loft på 70 dages korttidsudlejning om året, hvis udlejningen omfatter hele boligen og sker gennem et bureau, der indberetter til SKAT (som Airbnb). Den enkelte kommune kan beslutte af hæve loftet til 100 dage ved udlejning via et bureau. Benyttes der derimod ikke et bureau, er loftet kun 30 dage.

Det er dog fortsat op til den enkelte andelsboligforening at fastsætte egne regler i vedtægterne. Hvis en forening vælger at tillade korttidsudlejning i vedtægterne, kan foreningen således samtidig fastsætte snævrere rammer end i loven, som tilfældet er i ABF’s alternative bestemmelse.

Hensynet til fællesskabet

Det kan være en udfordring for fællesskabet i foreningen, hvis boligerne bliver brugt til korttidsudlejning. Udlejning sker typisk til turister, der ikke nødvendigvis har samme ansvarsfølelse som ejendommens faste beboere, i forhold til at overholde husordenens regler under deres ophold i boligen. Det kan også skabe utryghed i en ejendom, at der er en øget trafik af personer, ligesom der kan være et øget slid på fællesarealer og fællesfaciliteter.

Læs mere om Airbnb i ABF-håndbogen.
ABF-håndbogen (kræver login)