lovogfakta.jpg

Husorden

Hvad er en husorden?

En husorden er et dokument, der beskriver fælles leveregler i hverdagen. En husorden kan blandt andet sikre godt naboskab, skabe tryghed, forebygge konflikter og sætte ord på, hvordan samtlige andelshavere kan tage hensyn til hinanden, når mange mennesker bor tæt sammen.

Husordenens indhold

Det er forskelligt fra forening til forening, hvilke regler husordenen indeholder. Det afgørende er, at foreningen beskriver nogle spilleregler i jeres husorden, som passer til jeres forening og den måde, som I ønsker at leve med hinanden på. Eksempler på punkter kan være regler om husdyrhold, paraboler eller brug af fællearealer mm.

Udarbejdelse og vedtagelse

Det er generalforsamlingen, der vedtager husordenen. Det vil som udgangspunkt være med simpelt flertal, med mindre andet fremgår af foreningens vedtægter. Simpelt flertal betyder, at der skal være én ja-stemme mere end antallet af nej-stemmer.

ABF har udarbejdet et husordenskatalog, som foreningen kan tage udgangspunkt i, når I skal udarbejde jeres egen husorden.

>> Download ABF's husordenskatalog

Hvem gælder en husorden for?

En husorden gælder for både andelshavere, lejere og fremlejetagere. Alle, der bor i foreningens ejendom, bør derfor have udleveret et eksemplar af foreningens husorden, så beboerne bliver gjort bekendt med indholdet.

Eksklusion ved overtrædelse

Udgangspunktet er, at en andelshaver kan ekskluderes, hvis vedkommende overtræder foreningens husorden. Det er dog usikkert, om en enkelt overtrædelse i sig selv vil være tilstrækkelig til en eksklusion. Her bør foreningen tage kontakt til en rådgiver inden, fx ABF’s medlemsrådgivning.