lovogfakta.jpg

Fremtidsfuldmagt

En fremtidsfuldmagt er en fuldmagtsordning, som giver en andelshaver mulighed for selv at udpege en eller flere personer til engang i fremtiden at varetage sine økonomiske og/eller personlige forhold. Det kan være, hvis man som følge af sygdom eller svækket mental funktion, fx demens, mister evnen til selv at tage vare på disse forhold.

Hvem kan være fremtidsfuldmægtig?

Den person, der er blevet udpeget til at varetage fremtidsfuldmagten, kaldes en fremtidsfuldmægtig. Vedkommende må ikke være under 18 år, under værgemål eller selv have oprettet en fremtidsfuldmagt, som er sat i kraft.

Hvordan foregår det, når en fremtidsfuldmagt skal oprettes og sættes i kraft?

Fremtidsfuldmagten oprettes digitalt i Fremtidsfuldmagtsregisteret og er først gyldig, når fuldmagtsgiveren har vedkendt sig fuldmagten over for en notar, som påtegner fuldmagten.

Hvis fuldmagtsgiveren ikke længere kan varetage sine forhold inden for de områder, som er omfattet af fremtidsfuldmagten, kan enten fuldmagtsgiveren selv eller fremtidsfuldmægtigene anmode Familieretshuset, tidligere kaldet Statsforvaltningen, om at sætte fremtidsfuldmagten i kraft.

Hvordan skal bestyrelsen håndtere en fremtidsfuldmagt?

Hvis andelsboligforeningen bliver kontaktet af en person, som oplyser at være fremtidsfuldmægtig for en andelshaver, må andelsboligforeningen kræve dokumentation for, hvad fremtidsfuldmagten omfatter. Fuldmagten kan nemlig begrænses til at angå et eller flere forhold, eksempelvis varetagelse af de økonomiske forhold eller salg af andelsboligen. Ved opslag i Personbogen på www.tinglysning.dk kan andelsboligforeningen samtidig få bekræftet, at fremtidsfuldmagten er trådt i kraft.

Stemmeret på generalforsamlingen

Det er ABF’s vurdering, at fremtidsfuldmægtigen både kan repræsentere andelshaveren og stemme på dennes vegne på foreningens generalforsamlinger.

Andelshavers forpligtelser

Det er stadig andelshaveren, der er ansvarlig over for foreningen, men fremtidsfuldmægtigen kan fx sørge for, at boligafgiften løbende bliver betalt eller varetage salget af andelsboligen på andelshaverens vegne.

Ændring eller ophør

Fremtidsfuldmagten kan tilbagekaldes og ændres, så længe fuldmagtsgiveren er i stand til at forstå betydningen heraf. Fremtidsfuldmagten ophører, når fuldmagtsgiveren dør, men kan også ophøre under andre omstændigheder.