lovogfakta.jpg

Affaldsregler

Januar 2010 trådte en ny affaldsbekendtgørelse i kraft med det formål at effektivisere og liberalisere affaldsområdet ved at give affaldsproducenterne frit valg i forhold til, hvordan deres genanvendelige affald skal indsamles og på hvilket anlæg, det skal behandles.

Erhvervene skal selv betale affaldsgebyret

En væsentlig ændring er, at kommunen opkræver det gebyr, som erhvervet skal betale for at bruge de affaldsordninger, som kommunen stiller til rådighed herunder genbrugsstationerne, hos det enkelte erhverv. Gebyret blev tidligere opkrævet hos foreningen (grundejeren).

Erhvervene har mulighed for at blive fritaget for hele eller dele af gebyret, hvis de:

  • Har en omsætning på under kr. 300.000,- årligt
  • Ikke producerer affald
  • Ikke producerer affald, som skal genanvendes  

Gebyrets størrelse

Kommunerne fastsætter gebyret på baggrund af de oplysninger, som er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister om virksomheden (bl.a. branche og antal ansatte).

Erhvervene kan frit vælge affaldstransportør/indsamler

En anden væsentlig ændring er, at kommunen ikke længere har ret eller pligt til at indsamle og bortskaffe erhvervenes affald til genanvendelse (eks. pap, papir, plastik og glas). Erhvervene må derfor ikke længere smide deres genanvendelige affald i de samme beholdere i gården/på fællesarealet, som beboerne benytter. De skal derimod selv opstille beholdere til deres genanvendelige affald.

Erhvervene kan indgå en aftale om dette med en såkaldt transportør eller indsamler, som også kan bortkøre og bortskaffe affaldet.

Erhvervene kan også vælge selv at køre det genanvendelige affald på den kommunale genbrugsstation. 

I Det digitale Affaldsregister finder du en oversigt på de virksomheder, som indsamler, transporterer og behandler affald. 

ABF anbefaler samarbejde

Erhvervene bør blive enige om at bruge én fælles indsamler/transportør og ikke hver deres - i modsat fald kan det ende med, at gården/fællesarealet bliver ét stort kaos af forskellige beholdere og transportører/indsamlere.

Det er oplagt, at foreningen inviterer sine erhverv til et fælles møde for at afklare reglerne og hvilke transportører/indsamlere, der skal anvendes, og hvor beholderne skal stå. Foreningen skal sørge for, at der er plads til erhvervenes beholdere, og at de ikke står et sted, som bryder brandregulativet eller på anden måde er til fare for beboerne.

Transportør

Hvis erhvervet benytter en transportør, har erhvervet ansvaret for, at affaldet afleveres på et godkendt genanvendelsesanlæg, og at transportøren afleverer en erklæring til anlægget om, hvorfra affaldet stammer.

Modtageanlægget indberetter derefter affaldsmængderne til Affaldsdatasystemet.

Indsamler

Hvis erhvervet benytter en indsamler, overdrages ansvaret for affaldet og indberetningen af affaldsmængderne til indsamleren.

Nationalt affaldsdatasystem

Affaldsdatasystemet indeholder oplysninger om det affald, som leveres og behandles på modtageanlæggene rundt om i landet og har til formål at indsamle en række standardiserede oplysninger, som vil gøre det muligt at sammenligne nøgletal fra modtageanlæggen.

Nye kommunale regulativer

Ifølge affaldsbekendtgørelsen skal kommunerne udarbejde nye affaldsregulativer, som senest skal træde i kraft 1. januar 2011. Hold derfor øje med din kommunes hjemmeside, da regulativerne typisk vil ligge der.

 


LOVGIVNING OM AFFALD 

Affaldsbekendtgørelsen (bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse)