lovogfakta.jpg

Renteswapaftaler – hvordan skal værdien opgøres?

Der var i slutningen af 2020 en del presseomtale af renteswapaftaler og hvordan deres værdi skal fastsættes. Det førte til en række spørgsmål til Erhvervsminister Simon Kollerup, som oplyste, at en virksomhed, som har indgået en renteswap, ikke uden videre kan anvende en værdi opgjort af sin bank til værdiansættelsen, men selv skal forholde sig til værdien af renteswappen, herunder sin egen kreditrisiko.

Erhvervsstyrelsen har på den baggrund udsendt en vejledning til, hvordan andelsboligforeninger kan måle værdien af renteswaps i årsregnskabet. Vejledningen er et tillæg til vejledning til andelsboligforeninger om, hvordan de laver et gennemskueligt regnskab (modelregnskabet), og det fremgår af Erhvervsstyrelsens vejledning, at andelsboligforeninger kan anvende værdien ifølge banken til brug for måling af en renteswap i årsregnskabet. 

Læs vejledningen på Erhvervsstyrelsens hjemmeside

Regnskab og andelsværdi

Andelsboligforeninger, der bruger valuarvurdering eller offentlig vurdering i andelsværdiberegningen, skal medtage værdien af en indgået renteswapaftale i opgørelsen af foreningens formue. Dette blev slået fast i en udtalelse fra Erhvervs- og Byggestyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen) i 2010, og en efterfølgende Højesteretsdom fra 2013 (U.2013.1093).

Da værdien af renteswapaftalen skal medregnes, når foreningen beregner andelsværdi, kan foreningen risikere, at der bliver tale om overpris (eller underpris), hvis værdien ikke bliver opgjort korrekt.

Både udtalelsen fra Erhvervs- og Byggestyrelsen og dommen afsagt af Højesteret henviser til markedsværdien af renteswapaftalen, og det uddybes ikke, at foreningen skal foretage sin egen vurdering af renteswappens værdi. Højesteret bemærker dog i dommen, at Højesteret ikke havde noget grundlag for en anden markedsværdifastsættelse end den, som foreningens bank havde udarbejdet.

Hvad skal foreningerne gøre?

Det er yderst komplekst at efterprøve bankens markedsværdiopgørelse, hvilket Erhvervsministeren også anerkender i sit svar. Andelsboligforeningens bestyrelse, revisor eller administrator kan ikke forventes selv at have kompetencerne til at forholde sig til værdien af renteswappen og foreningens egen kreditrisiko. En forening, som ønsker at få efterprøvet sin banks markedsværdiopgørelse, må derfor kontakte en finansiel rådgiver med den fornødne indsigt i værdiansættelse af renteswapaftaler.

Med Erhvervsstyrelsens udtalelse og tillæg til vejledning til andelsboligforeninger om, hvordan de laver et gennemskueligt regnskab, vil det være muligt at bruge bankens opgørelse uden at forholde sig til egen kreditrisiko. ABF henviser til vejledningen for flere oplysninger om, hvordan bankens opgørelse i så fald skal fremgå.