lovogfakta.jpg

Renteswapaftaler – hvordan skal værdien opgøres?

Der har i slutningen af 2020 været presseomtale af renteswapaftaler og hvordan deres værdi skal fastsættes. Det har ført til en række spørgsmål til Erhvervsminister Simon Kollerup, som oplyser, at en virksomhed, som har indgået en renteswap, ikke uden videre kan anvende en værdi opgjort af sin bank til værdiansættelsen, men selv skal forholde sig til værdien af renteswappen, herunder sin egen kreditrisiko.

Regnskab og andelsværdi

Dette præsenterer en problematik for de andelsboligforeninger, der har indgået en renteswapaftale, og som skal tage højde for aftalens værdi i deres regnskab og andelsværdiberegning. Andelsboligforeninger, der bruger valuarvurdering eller offentlig vurdering i andelsværdiberegningen, skal medtage værdien af en indgået renteswapaftale i opgørelsen af foreningens formue. Dette blev slået fast i en udtalelse fra Erhvervs- og Byggestyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen) i 2010, og en efterfølgende Højesteretsdom fra 2013 (U.2013.1093).

Da værdien af renteswapaftalen skal medregnes, når foreningen beregner andelsværdi, kan foreningen risikere, at der bliver tale om overpris (eller underpris), hvis bankens markedsværdiopgørelse ikke er den korrekte værdi.

Både udtalelsen fra Erhvervs- og Byggestyrelsen og dommen afsagt af Højesteret henviser til markedsværdien af renteswapaftalen, og det uddybes ikke, at foreningen skal foretage sin egen vurdering af renteswappens værdi. Højesteret bemærker dog i dommen, at Højesteret ikke havde noget grundlag for en anden markedsværdifastsættelse end den, som foreningens bank havde udarbejdet.

Hvad skal foreningerne gøre?

Det er yderst komplekst at efterprøve bankens markedsværdiopgørelse, hvilket Erhvervsministeren også anerkender i sit svar. Andelsboligforeningens bestyrelse, revisor eller administrator kan ikke forventes selv at have kompetencerne til at forholde sig til værdien af renteswappen og foreningens egen kreditrisiko. En forening, som ønsker at få efterprøvet sin banks markedsværdiopgørelse, må derfor kontakte en finansiel rådgiver med den fornødne indsigt i værdiansættelse af renteswapaftaler.