lovogfakta.jpg

Fastfrysning og balancen i årsregnskabet

Foreninger, der anvender valuarvurdering til at værdiansætte ejendommen i andelsværdiberegningen, kan fastholde en valuarvurdering, der var indhentet og gyldig den 1. juli 2020 i henhold til andelsboligforeningslovens § 5, stk. 3. Denne valuarvurdering kan fastfryses fremadrettet (tidsubegrænset) og der skal således ikke indhentes en ny vurdering hvert år. Hvis foreningen også bruger valuarvurderingen til fastsættelse af værdien i årsregnskabets balance, dvs. dagsværdien, er der opstået tvivl om, hvorvidt den fastfrosne valuarvurdering kan genbruges her, eller om der skal indhentes en ny valuarvurdering hvert år til brug i balancen.

På nuværende tidspunkt søges dette afklaret, og vi afventer en udmelding fra Erhvervsstyrelsen. ABF vil orientere sine medlemmer, så snart vi kender Erhvervsstyrelsens retningslinjer herom.

Indtil Erhvervsstyrelsen har taget stilling til problematikken, må foreningens revisor derfor udføre sit arbejde inden for de regler, der er gældende. Hvis foreningens revisor vurderer, at den fastfrosne valuarvurdering kan genbruges i balancen, og eventuelt tager et forbehold for dette, er det ABF’s vurdering, at denne løsning er acceptabel, indtil der er kommet nogle klare retningslinjer.  

FSR har i november 2020 udtalt sig om problematikken: https://www.fsr.dk/fastfrysning-af-vaerdien-i-andelsboligforeninger