lovogfakta.jpg

Årsrapport

Hvad er en årsrapport?

Årsrapporten er foreningens regnskab og indeholder vigtig information om foreningens økonomi.

Årsrapporten består af en balance, resultatopgørelse og noter. Disse skal tilsammen give et retvisende billede af foreningernes aktiver og passiver, årets resultat og den økonomiske stilling i øvrigt. Årsrapporten skal være forståelig, relevant, pålidelig og sammenlignelig.

Ifølge årsregnskabsloven har foreningen pligt til at få udarbejdet en årsrapport, som opfylder regnskabsklasse A i lovgivningen, da årsrapporten f.eks. udleveres køber, bank og kreditforening i forbindelse med en overdragelse. Årsrapporten er således også et vigtigt dokument ved overdragelse af andele. 

Større gennemskuelighed i årsrapporten

Erhvervsstyrelsen har i februar 2014 revideret deres vejledning til en gennemsigtig årsrapport til andelsboligforeningerne.

Ændringen omfatter, at årsrapporten i dag skal forsynes med noter, der klargør såvel foreningens økonomiske som formuemæssige forhold mv.

Noterne skal bestyrelsen bruge, når den udfylder det nøgletalsskema, som skal bruges i forbindelse med bl.a. overdragelse af andele.

Skemaet kan downloades på www.andelsboliginfo.dk.

Ikon pdf Læs vejledning om årsregnskab for andelsboligforeninger, der aflægger årsregnskab efter årsregnskabsloven (Erhvervsstyrelsen, februar 2015)

Vigtigt med en fyldestgørende årsrapport

Finanskrisen og den prisstigning på andele, som mange foreninger har oplevet, betyder, at købere og pengeinstitutter fokuserer mere på foreningernes økonomi og herunder de oplysninger, der fremgår - eller ikke fremgår - af årsrapporten.

Det er foreningens bestyrelse, der har ansvaret for, at årsrapporten bliver udarbejdet, men det er foreningens revisor, der er ansvarlig for, at årsregnskabet opfylder lovgivningens krav.

Det gælder især de notekrav til nøgleoplysninger, der fremgår af Erhvervsministeriets bekendtgørelse 640 af 30.05.2018. Nøgleoplysningerne skal fremgå af foreningens årsrapport.

Bestyrelserne får mange spørgsmål om driften af foreningen og specielt dens økonomi fra købere og banker. Spørgsmålene er ofte de samme fra gang til gang. Det betyder, at bestyrelsen - eller foreningens administrator, advokat eller revisor - skal fremskaffe flere informationer end tidligere.

Årsregnskabsloven

Årsregnskabsloven omfatter erhvervsdrivende virksomheder, som leverer ydelser og modtager vederlag herfor. Andelsboligforeninger er dermed også omfattet af loven, da der er såkaldt 'ydelse til leje' (andelshavere og lejere betaler afgift til foreningen for brugsret til boligen/lejemålet).

Årsregnskabsloven opdeler virksomheder i fire regnskabsklasser: A, B, C, og D.

Klasse A omfatter de mindste virksomheder herunder andelsboligforeninger.

Andelsboligforeninger har ikke pligt til at indsende deres årsrapport til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, ligesom det heller ikke er et krav at, regnskabet revideres af en revisor. Mange foreninger vælger dog at have en revisor og at få denne til at indsende årsrapporten til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

ABF anbefaler i standardvedtægten, at revisoren er registreret/autoriseret.

Moms

Andelsboligforeninger driver typisk ikke aktiviteter, der betyder, at foreningen bliver momspligtig. Foreningen kan derfor ikke trække moms fra materialeindkøb, håndværkerregninger m.v.

Renteswap-aftaler

Nogle foreninger har indgået såkaldte renteswap-aftaler med en kreditforening eller bank.

Læs om renteswap

Fremlæggelse af årsrapport

Ifølge § 21 i ABF’s standardvedtægter skal årsrapporten fremlægges på foreningens generalforsamling senest fire måneder efter, at regnskabsåret er afsluttet.

Årsregnskabet skal foreligge senest 14 dage før generalforsamlingen, da det skal sendes ud sammen med indkaldelsen (jf. § 32).

 


LOVGIVNING OM ÅRSRAPPORT

Årsregnskabsloven