lovogfakta.jpg

Årsrapport

Årsrapporten er foreningens regnskab og indeholder den vigtigste information om foreningens økonomi.

Årsrapporten består af en balance, resultatopgørelse og noter. Disse skal tilsammen give et retvisende billede af foreningernes aktiver og passiver, årets resultat og den økonomiske stilling i øvrigt. Årsrapporten skal være forståelig, relevant, pålidelig og sammenlignelig.

Ifølge årsregnskabsloven har foreningen pligt til at få udarbejdet en årsrapport, som opfylder regnskabsklasse A i lovgivningen, da årsrapporten fx udleveres til køber, bank og kreditforening i forbindelse med en overdragelse.

Gennemsigtighed i årsrapporten

Erhvervsstyrelsen har senest i februar 2015 revideret deres vejledning til en gennemsigtig årsrapport til andelsboligforeningerne.

Ændringen omfatter, at årsrapporten skal forsynes med noter, der klargør såvel foreningens økonomiske som formuemæssige forhold mv.

Noterne skal bestyrelsen bruge, når den udfylder det nøgletalsskema, som skal bruges i forbindelse med bl.a. overdragelse af andele.

Vejledningen kan downloades i højre side.

I Erhvervsministeriets bekendtgørelse 640 af 30.05.2018 er der stillet yderligere krav til noter i årsrapporten pga indførelsen af et nyt nøgleoplysningsskema.

Årsregnskabsloven

Årsregnskabsloven omfatter erhvervsdrivende virksomheder, som leverer ydelser og modtager vederlag herfor. Andelsboligforeninger er dermed også omfattet af loven, da der er såkaldt 'ydelse til leje' (andelshavere og lejere betaler afgift til foreningen for brugsret til boligen/lejemålet).

Årsregnskabsloven opdeler virksomheder i fire regnskabsklasser: A, B, C, og D.

Klasse A omfatter de mindste virksomheder, herunder andelsboligforeninger.

Andelsboligforeninger har ikke pligt til at indsende deres årsrapport til Erhvervsstyrelsen, ligesom det heller ikke er et krav, at regnskabet revideres af en revisor. Mange foreninger vælger dog at have en revisor og at få denne til at indsende årsrapporten til Erhvervsstyrelsen.

ABF anbefaler i standardvedtægterne, at revisoren er registreret/autoriseret.

Moms

Andelsboligforeninger driver typisk ikke aktiviteter, der betyder, at foreningen bliver momspligtig. Foreningen kan derfor ikke trække moms fra materialeindkøb, håndværkerregninger mv.

Fremlæggelse af årsrapport

Ifølge § 21 i ABF’s standardvedtægter skal årsrapporten fremlægges på foreningens generalforsamling senest fire måneder efter, at regnskabsåret er afsluttet.

Årsregnskabet skal foreligge senest 14 dage før generalforsamlingen, da det skal sendes ud sammen med indkaldelsen (jf. § 32).

 


LOVGIVNING OM ÅRSRAPPORT

Årsregnskabsloven

Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v. samt om bestyrelsens pligt til at fremlægge skema over centrale nøgleoplysninger