lovogfakta.jpg

Salg af andelsbolig via ejendomsmægler

Med finanskrisen er det i nogle foreninger blevet sværere at sælge andelsboliger. Det har gjort, at antallet af andelshavere, som bruger ejendomsmægler, er steget markant.

Der er dog en række forhold, som man skal være opmærksom på, når man inddrager en ejendomsmægler i salg af andelsbolig. 

Krav til mægler 

En ejendomsmægler skal bistå sælger gennem salgsprocessen - lige fra at prissætte boligen til at finde en køber og gennemføre handlen. Ejendoms-
mægleren er som udgangspunkt rådgiver for sælger.

Ejendomsmægleren skal ifølge lov om omsætning af fast ejendom leve op til følgende krav:

  • Mægler skal give uvildig rådgivning
  • Mægler skal gøre opmærksom på, om firmaet helt eller delvist er ejet af en bank, forsikringsselskab eller lign., eller hvis han sælger finansielle ydelser
  • Mægler må ikke stille krav om, at hans samarbejdspartnere (eks. forsikringsselskab, bank, byggesagkyndig eller lign.) skal anvendes
  • Mægler skal oplyse om provision
  • Mægler skal oplyse om, hvorvidt der foreligger energimærke på boligen.

Salgsproceduren

Det er sælger, som indgår aftale med ejendomsmægleren om at sælge boligen, ikke andelsboligforeningen.

Som ved øvrige overdragelser i foreningen skal bestyrelsen sikre, at foreningens vedtægter, praksis og lovgivning i øvrigt er overholdt. Dette gælder blandt andet indbetalingsfristen, overholdelse af maksimalprisen og at indbetalingen skal ske med det fulde beløb til foreningens konto.

Ejendomsmægleren sender et ejendomsmæglerskema, som bestyrelsen er forpligtet til at udfylde og underskrive. Skemaet indeholder en række spørgsmål om foreningen, herunder dens økonomi.

Salgsaftalen

Ved salg hvor en mægler er involveret, færdiggør mægleren overdragelsesaftalen, når der er en konkret køber på banen. 

Der vil være en overgangsperiode, hvor ABF's overdragelsesaftale og den nye fælles overdragelsesaftale begge kan downloades fra ABF's hjemmeside. Fra 1. juni 2017, er det kun den fælles overdragelsesaftale der findes på hjemmesiden.

Mæglers salær 

Ejendomsmæglerens salær må ikke fremgå af den samlede overdragelsessum.

Foreningen skal være opmærksom på, om ejendomsmægleren har tilføjet en såkaldt 'transport' i salgspapirerne. Transporten betyder, at foreningen har ansvaret for at overføre sælgers skyldige beløb (salæret) til ejendomsmægleren. Det er vigtigt, at bestyrelsen respekterer transporten, da bestyrelsen i modsat fald - dvs. hvis mægler ikke får sit salær af sælger, og derfor lider et tab - vil blive erstatningsansvarlig overfor mægler. Er der tale om overbelåning, og modtager foreningen en transport fra ejendomsmægleren, er det vigtigt, at meddele ejendomsmægleren, at ønsker denne at få sit salær, da skal ejendomsmægleren fremskaffe skriftlig dokumentation fra de tinglyste kreditorer på, at de accepterer, at ejendomsmæglers salær udbetales før de tinglyste kreditorers rettigheder.

Foreningens vedtægter indeholder en procedure for, hvem andelen kan overdrages til.

Salg via mægler forudsætter energimærke

Hvis du benytter en ejendomsmægler til at sælge din bolig, skal du være opmærksom på, at du som sælger skal kunne fremvise et energimærke på ejendommen. Det skyldes, at ejendomsmægleren har pligt til at synliggøre energimærket i forbindelse med annoncering eller anden markedsføring af boligen.

Læs om Energimærkning.

 


Lovgivning om de pligter, som pålægges ejendomsmægler ved køb og salg af andelsboliger

Bekendtgørelse om formidling m.v. ved salg af fast ejendom

Bekendtgørelse af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v.

Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andele i andelsboligforeninger under stiftelse