lovogfakta.jpg

Nøgleoplysninger

Når en andelsbolig sættes til salg, har sælger en udvidet oplysningspligt. Det indebærer, at sælger skal udlevere nøgleoplysningsskemaer til køber inden et salg.

Fra 1. juli 2018 er reglerne suppleret med en pligt for andelsboligforeninger til at fremlægge et skema med økonomiske nøgletalsoplysninger om foreningen på den årlige generalforsamling. Dette skema skal også udleveres til køber.

Hvad er nøgleoplysninger?

Nøgleoplysningerne fremhæver de væsentligste økonomiske forhold og skal gøre det lettere og mere gennemskueligt for køber at danne sig et overblik over foreningens økonomiske situation og de økonomiske risici, der kan være forbundet med køb af en bolig i foreningen. Nøgleoplysningerne skal også skabe mere gennemsigtighed omkring forhold i andelsboligforeningens økonomi for samtlige andelshavere.

”Nøgleoplysningsskema for andelsboligforeningen”

Indeholder fire overordnede punkter:

  1. Grundlæggende oplysninger om andelsboligforeningen
  2. Oplysninger om foreningens drift
  3. Oplysninger om byggeteknik og vedligehold
  4. Oplysninger om foreningens finansielle forhold

Skemaet skal udfyldes på baggrund af det senest godkendte regnskabsmateriale. 

ABF anbefaler, at foreninger udfylder skemaet hvert år efter afholdelse af generalforsamlingen, hvor årsregnskabet er vedtaget.

”Nøgleoplysningsskema om andelsbolig til salg”

Skemaet indeholder oplysninger om den aktuelle bolig, som er til salg, herunder en opstilling af, hvordan prisen er beregnet med specifikation af prisen fordelt på andelsværdi, udførte forbedringer og inventar.

Det skal endvidere oplyse, hvis der er vedtaget ændring af boligafgiften det kommende år.

"Centrale økonomiske nøgleoplysninger til brug for generalforsamlingen"

Skemaet indeholder udvalgte nøgletalsoplysninger fra ”Nøgleoplysningsskema for andelsboligforeningen”, herunder andelsværdi og boligafgift pr. m2.

Skemaet skal udfyldes på baggrund af det regnskab, der skal godkendes på generalforsamlingen.

Elektronisk database

Nøgleoplysningsskema for andelsboligforeningen skal indberettes til Erhvervsstyrelsens internetbaserede nøgleoplysningssystem, som kan findes på andelsboliginfo.dk.

Bestyrelsen skal logge ind med foreningens CVR-nummer. Har bestyrelsen problemer med log-in, er det Erhvervsstyrelsen, der skal kontaktes.

Det er som udgangspunkt alene bestyrelsen, der har adgang til de indberettede data.

Hvem skal udfylde skemaerne?

Det er foreningens bestyrelse, som har til opgave at udfylde "Nøgleoplysningsskema om andelsbolig til salg", ”Centrale økonomiske nøgleoplysninger til brug for generalforsamlingen” samt punkt 1-3 i "Nøgleoplysningsskema for andelsboligforeningen". Mens foreningens penge- og realkreditinstitutter én gang årligt skal indberette de finansielle oplysninger i skemaets punkt 4.

Bestyrelsen kan finde nøgleoplysningerne til punkt 1-3 i noterne til foreningens seneste årsregnskab.

10 dages frist i forbindelse med salg

Bestyrelsen har pligt til at indberette nøgleoplysninger samt udlevere  "Nøgleoplysningsskema for andelsboligforeningen” og "Centrale økonomiske nøgleoplysninger til brug for generalforsamlingen" til den andelshaver, som ønsker at sælge sin bolig, senest 10 arbejdsdage efter, at andelshaveren har anmodet herom.

"Nøgleoplysningsskema om andelsbolig til salg" skal udfyldes og udleveres til den andelshaver, som ønsker at sælge, senest 10 dage efter foreningen har modtaget relevant dokumentation fra andelshaver vedrørende forbedringer, tilpasset løsøre mv.

Nøgleoplysningerne indtastes i Erhvervsstyrelsens internetbaserede nøgleoplysningssystem. De udfyldte nøgleoplysningsskemaer kan sendes elektronisk til andelshaveren.

Ændringer i nøgleoplysningerne

Er der på tidspunktet for indberetning af nøgleoplysninger eller ved anvendelse af et allerede udarbejdet nøgleoplysningsskema for andelsboligforeningen sket væsentlige ændringer i de finansielle nøgleoplysninger eller i andre nøgleoplysninger, skal andelsboligforeningen oplyse om disse ændringer i ”Erklæring om væsentlige ændringer” og udlevere erklæringen sammen med "Nøgleoplysningsskema om andelsboligforeningen".

Find links til vejledning og dokumenter i den grå boks i højre side.


LOVGIVNING OM SÆLGERS OPLYSNINGSPLIGT

Bestemmelserne om nøgleoplysningsskemaerne og skemaerne findes i Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v. samt om bestyrelsens pligt til at fremlægge skema over centrale nøgleoplysninger §§ 1-12 og bilag 1-4.