lovogfakta.jpg

Godkendelse af køber

Ifølge andelsboligforeningslovens § 6, stk. 5 skal køber af en andelsbolig godkendes af foreningens bestyrelse.

Hvis bestyrelsen ikke kan godkende den person, der indstilles af sælger, skal bestyrelsen ifølge ABF’s standardvedtægter § 13, stk. 1 give en skriftlig begrundelse senest tre uger efter, at bestyrelsen har modtaget meddelelse om, hvem der indstilles. Overholdes fristen ikke, kan køber blive betragtet som godkendt.

Hvis bestyrelsen ikke godkender

Foreningens bestyrelse kan efter et skøn nægte at godkende en ny andelshaver. Andelsboligforeningsloven indeholder ikke retningslinjer for, hvornår bestyrelsen kan nægte at godkende en ny andelshaver. Det antages, at afslag kun kan gives, hvis der er en rimelig og saglig årsag til afslaget. Det beror på en konkret vurdering, om der er en saglig begrundelse.

Fra retspraksis kan nævnes tilfælde, hvor købers husstand er urimelig stor i forhold til boligens størrelse, eller hvor køber har tilskyndet til overpris for andelen. Nægtelse af godkendelse kan også komme på tale, hvis foreningen kender køber fra tidligere beboelse, og der på grund af købers personlige forhold må forventes overtrædelse af foreningens husorden.

Hvis bestyrelsen nægter at godkende en ny andelshaver, kan køber og/eller sælger anlægge retssag for at få prøvet spørgsmålet om, hvorvidt nægtelsen er berettiget. Foreningen skal kunne føre bevis for, at der foreligger en saglig grund, ellers kan den blive pålagt et erstatningsansvar.

Nægtelse af godkendelse på grund af en persons race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering vil være strafbart efter lov om forbud mod forskelsbehandling.

”Optagelseskrav” skal vedtages på en generalforsamling

Særlige krav til nye andelshavere skal vedtages på generalforsamlingen og fremgå af foreningens vedtægter. Og husk, at de skal være saglige.