lovogfakta.jpg

Andelsbeviset

Hvad er et andelsbevis?

Et andelsbevis er et dokument, der bl.a. oplyser, hvem der er andelshaver i den pågældende andelsbolig. Et andelsbevis er ikke et værdipapir, men skal snarere betragtes som en slags "kvittering" for købet af en andelsbolig. Det juridiske bevis for købet af andelsboligen er selve overdragelsesaftalen.

Det vil fremgå af foreningens vedtægter, om man som andelshaver skal have et andelsbevis.

Der skal ikke udarbejdes et nyt andelsbevis hver gang en bolig overdrages. I stedet skriver man bag på andelsbeviset, at det pr. en given dato overføres til en ny andelshaver – en såkaldt transportpåtegning. Det er desuden det oprindelige indskud fra foreningens stiftelse, der skal stå på andelsbevisets forside, ikke den aktuelle salgspris.

Hvis andelsbeviset bliver væk

Hvis et andelsbevis bliver væk, skal der udstedes et nyt. Ifølge de fleste vedtægter kan det ske, når bestyrelsen på andelsbevisets forside skriver, at det nye andelsbevis træder i stedet for et tidligere udstedt andelsbevis. I nogle vedtægter står der, at andelsbeviset skal mortificeres. En mortifikation er en mere kompleks affære, hvor bortkomsten typisk skal annonceres i dagblade, før der kan udstedes et nyt.

Flere navne på andelsbeviset

Der kan godt stå mere end ét navn på andelsbeviset. I så fald ejer de personer, som står på andelsbeviset, andelen i fællesskab. Det er andelshavers egen beslutning, hvem der skal stå på andelsbeviset. Bopælspligten gør, at der er krav om, at alle indtegnede ejere bor i andelsboligen.

Deloverdragelse

Ønsker man at tilføje eller fjerne et navn efter overtagelsen af andelen er der tale om en deloverdragelse. Bestyrelsen eller administrator skal derfor udarbejde en overdragelsesaftale, som de involverede skal underskrive. Sagen skal behandles som enhver anden overdragelse.

Hvis andelen er pantsat, fx til en bank, skal samtlige pant- og rettighedshavere skriftligt godkende, at andelshaver sælger en del af andelen til en anden. Ofte vil en ægtefælle eller samlever samtidig med deloverdragelsen indgå aftale om også at hæfte for lånet. I de nævnte tilfælde vil det derfor være enkelt at indhente godkendelse fra kreditorer. Hvis ægtefælles navn skal slettes, skal kreditor også godkende.

>> Læs mere om overdragelse i ABF-håndbogen kapitel E