energi.jpg

Individuelle varmtvandsmålere

Det er lovpligtigt at have installeret individuelle varmtvandsmålere i flerbrugerejendomme på betingelse af, at det er teknisk gennemførligt og omkostningseffektivt.

Det er foreningens ansvar som bygningsejer at vurdere, om betingelserne om teknisk gennemførlighed og omkostningseffektivitet er opfyldt. Foreningen kan få hjælp fra en energikonsulent eller teknisk rådgiver.

Teknisk gennemførlighed betyder, at installationen ikke kræver en ændring eller rekonstruktion af installationens rør eller bygningens vægge, elementer mv.

Omkostningseffektivitet betyder, at den besparelse, der opnås i målerens levetid, skal overstige foreningens investeringsudgifter.

Er det ikke teknisk gennemførligt og omkostningseffektivt, er der ikke krav om opsætning af varmtvandsmålere, og foreningen vil derfor være fritaget. Foreningen skal som ejer af ejendommen sørge for, at der foreligger en skriftlig dokumentation, som fastslår, at det ikke er teknisk gennemførligt og omkostningseffektivt. En overtrædelse af reglerne er forbundet med bødestraf.

Der er mulighed for at søge om dispensation hos kommunen. Det er kun relevant, hvis foreningen har installationspligt, dvs. at det er teknisk gennemførligt og omkostningseffektivt. En sådan afgørelse hos kommunalbestyrelsen træffes ud fra en konkret vurdering af forholdene i bygningen.

Der er ikke krav om installation af individuelle varmtvandsmålere, hvis der i den enkelte bolig er installeret målere til måling af det samlede forbrug af vand, og målere til måling af det samlede forbrug af varme til opvarmning og varmt vand.

>> Læs mere om måling af vand i ABF-håndbogen Kapitel G, afsnit 2.6.

 


LOVGIVNING OM VARMTVANDSMÅLERE

Bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling

Vejledning til bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling