lovogfakta.jpg

Skimmelsvamp

Fugtskader og skimmelsvamp i boligen er alvorlige – både helbredsmæssigt for beboeren og konstruktionsmæssigt for boligen.

Det er derfor vigtigt, at andelshaver og bestyrelse arbejder sammen for hurtigst muligt at få kortlagt og udbedret skaden, og dermed sikret et sundt indeklima og en sikker bygning.

Når skaden opdages

Det er oftest andelshaveren, som opdager skaden. Det er derfor vigtigt, at andelshaveren tager kontakt til bestyrelsen med det samme, så man kan bestille en fugt- og indeklimakonsulent, der kan kortlægge skadens omfang, samt træffe henvendelse til et eventuelt forsikringsselskab.

ABF anbefaler, at foreningen i første omfang dækker udgiften til fugt- og indeklimakonsulenten, da det er vigtigt at reagere hurtigst muligt. Derfor bør det også være bestyrelsen som tager den indledende kontakt.

For at sikre foreningens eventuelle krav, bør der først indgås en aftale om, at andelshaveren dækker udgiften til rapporten, hvis rapporten påviser, at fugtskaden skyldes andelshavers forhold, se nedenfor om fordeling af udgifter.

Når skaden skal udbedres

Når andelshaveren sammen med bestyrelsen har fået kortlagt skadens omfang bør bestyrelsen bestille de nødvendige håndværksmæssige fagmænd.

Det er en god idé, at andelshaver og bestyrelse arbejder sammen, da det på denne måde sikres, at håndværkeren hurtigst muligt får adgang til boligen, og dermed kan starte udbedringen af skaden.

Når udgifterne skal fordeles

Andelsboligforeningens ejendomsforsikring dækker normalt ikke angreb af skimmelsvamp, medmindre skimmelsvampsangrebet er en følgeskade af en anden skade, der er omfattet af forsikringen. Dette kunne f.eks. være en vandskade eller lignende.

Dækker forsikringen ikke, må bestyrelsen undersøge, hvad der har været årsag til skaden.

Det sker typisk på baggrund af rapporten fra fugt- og indeklimakonsulenten, men kan også ske på baggrund af en rapport fra en byggeteknisk rådgiver.

Er bygningens konstruktion årsag til skaden, er det op til foreningen at dække udgifterne, herunder eventuelle skader sket på andelshavers møbler eller lignende. 

Skyldes en fugtskade og et efterfølgende skimmelsvampsangreb derimod andelshavers brug af boligen, vil udgifterne forbundet med udbedringen – herunder udgiften til fugt- og indeklimakonsulenten – blive pålagt andelshaver.