energi.jpg

Energimærkning af boliger

Hvad er et energimærke?

Et energimærke ranglister en boligs energiforbrug fra A til G, hvor A er mest energivenligt. Energimærket finder man i en energimærkningsrapport, der således synliggør bygningers energiforbrug. Energimærkningsrapporten giver desuden overblik over de energimæssige forbedringer, det kan betale sig at gennemføre.

Skal alle andelsboliger være energimærket?

Alle bygninger, hvor der anvendes energi til regulering af indeklimaet, skal energimærkes. Visse bygninger er undtaget fra kravet om energimærkning, herunder fx fritliggende bygninger på under 60 m2.

Ved overdragelse og udlejning af en andelsbolig skal der med få undtagelser foreligge en gyldig energimærkning, der omfatter den pågældende bolig.

Hvis salget eller udlejningen annonceres, skal energimærkningen synliggøres i annoncen og skal derfor foreligge allerede på annonceringstidspunktet.

Etageejendomme

I etageejendomme med vandrette skel mellem andelene foretages energimærkning for hele bygningen. I foreninger bestående af etageejendomme er det andelsboligforeningen, der er forpligtet til at sørge for, at der udarbejdes energimærkning, og som skal betale for energimærkningen.

Tæt/lav bebyggelse

I tæt/lav-bebyggelse med lodrette skel mellem andelsboligerne (dvs. kæde-, række- og dobbelthuse) foretages energimærkning for den enkelte andelsbolig for sig. I disse tilfælde er det den enkelte andelshaver, der skal sørge for, at der udarbejdes lovpligtig energimærkning, og som skal betale for energimærkningen. 

Energimærkets pris

For visse mindre bygninger er der fastsat et maksimum for, hvad der må opkræves i honorar for udarbejdelse af energimærkning. Honorarerne fremgår af Energistyrelsens hjemmeside.

Energimærkets gyldighed
Energimærkninger er som udgangspunkt gyldige i 10 år. 

Energimærkninger mister dog gyldighed, hvis der efter udarbejdelsen af energimærkningen er gennemført ændringer, som i væsentligt omfang påvirker bygningens energimæssige ydeevne.


LOVGIVNING OM ENERGIMÆRKNING 

Energimærkningsloven (LBK nr. 636 af 19-06-2012 med senere ændringer)

Energimærkningsbekendtgørelsen (BEK nr 1027 af 29-08-2017)