lovogfakta.jpg

Individuelle varmtvandsmålere

I bestående flerbrugerejendomme, skal der i henhold til Bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling (Bekendtgørelse nr. 563 af 2. juni 2014) § 6, stk. 2 installeres individuelle varmtvandsmålere senest den 31.december 2016, hvis det er teknisk gennemførligt og omkostningseffektivt.

Det påhviler foreningen som bygningsejer at vurdere om betingelserne om teknisk gennemførlighed og omkostningseffektivitet er opfyldt. Det er i Vejledningen til bekendtgørelsen (Vejledning nr. 11032 af 18. november 2015) beskrevet, hvad der skal forstås ved teknisk gennemførligt og omkostningseffektivt.

Af vejledningen kan det udledes, at det er teknisk gennemførligt, hvis installationen ikke kræver en ændring eller rekonstruktion af installationens rør eller bygningens vægge, elementer mv. Betingelsen hænger sammen med betingelsen om omkostningseffektivitet, jf. nedenfor.

Ved omkostningseffektiv menes rentabelt, der er defineret ved, at den besparelse der opnås i målerens levetid skal overstige foreningens investeringsudgifter.

Foreningen skal derfor dels vurdere om det er teknisk gennemførligt på ejendommen og dels lave en beregning, der viser om det vil være rentabelt (omkostningseffektivt). Der kan indhentes bistand fra en energikonsulent eller teknisk rådgiver, hvis foreningen ikke ser sig i stand til selv at foretage dette. 

Vurderes det at det ikke er teknisk gennemførligt og omkostningseffektivt, er der ikke krav
om opsætning af varmtvandsmålere, og foreningen vil derfor være fritaget. Foreningen skal som ejer af ejendommen sørge for, at der foreligger en skriftlig dokumentation, som fastslår, at det ikke er teknisk gennemførligt og omkostningseffektivt. En overtrædelse af reglerne er forbundet med bødestraf.

I henhold til bekendtgørelsens § 6, stk. 3 skal der installeres en måler for varmtvandsinstallationens totale vandmængde, der skal danne grundlag for fordelingen af de totale omkostninger via de individuelt opsatte målere.

Der er mulighed for at søge om dispensation hos kommunen, hvilket alene er relevant, hvis foreningen har installationspligten i henhold til Bekendtgørelsen, dvs. at det er teknisk gennemførligt og omkostningseffektivt. Det fremgår af bekendtgørelsens § 13 at en sådan afgørelse hos kommunalbestyrelsen træffes ud fra en konkret vurdering af forholdene i bygningen.

De målere der installeres skal være i overensstemmelse med bestemmelser i Sikkerhedsstyrelsens regler om måleteknisk kontrol med målere. 

Ovenstående er naturligvis alene relevant, når der i forvejen ikke er varmtvandsmålere, der måler det individuelle forbrug i den enkelte boligenhed.

Det fremgår af målerbekendtgørelsens § 6, stk. 4, at der ikke er krav om installation af individuelle varmtvandsmålere, hvis der i den enkelte bolig er installeret målere til måling af det samlede forbrug af vand, og målere til måling af det samlede forbrug af varme til opvarmning og varmt vand.

 


LOVGIVNING OM VARMTVANDSMÅLERE

>>Bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling

Ikon pdf Vejledning til bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling