lovogfakta.jpg

Værdi af eget arbejde

Når værdien af boligens forbedringer skal opgøres, kan du som andelshaver medregne det arbejde, som du selv har udført.

ABF's timesatser 

ABF fastsætter timesatser for værdien af eget arbejde, og regulerer dem på baggrund af Danmarks Statistiks byggeomkostningsindeks for boliger.

I 2018 udgør den vejledende timesats for eget arbejde:

  • 184 kr/time i København
  • 162 kr/time for resten af landet. 

Fastsættelse af værdien af forbedringerne:

1) Først skal du fastsætte værdien til forbedringsudgiften på det tidspunkt, hvor forbedringen blev gennemført

2) Herefter skal du fratrække eventuel værdiforringelse på grund af alder eller slitage.

ABF-håndbogen indeholder en tabel over afskrivningsreglerne på forbedringer.

Hvis forbedringsarbejdet ikke er lovligt udført, fordi det f.eks. er udført i strid med byggelovgivningen, skal du se bort fra forbedringen eller foretage et fradrag for omkostningerne ved at lovliggøre de foretagne forbedringer.

Eget arbejde 

Som andelshaver er du berettiget til at få værdien af eget arbejde betalt, hvis arbejdet er håndværksmæssigt korrekt udført.

Anskaffelsesprisen for eget arbejde ansættes til den svendeløn, ekskl. avance og offentlige afgifter, som et tilsvarende stykke arbejde ville have kostet.