lovogfakta.jpg

Toiletpuljen i København

Andelshavere i København har fået mulighed for at søge om støtte til etablering af toilet og badeværelse i andelsboligen. Puljen er åbnet i 2020 og løber frem til 2022, med forventet to årlige ansøgningsrunder i 2021 og 2022. Det er muligt at opnå støtte til 1/3 af udgiften til etablering, dog maksimalt kr. 75.000 pr. bolig.

Ansøgning og eventuel tilbagebetaling af støtte

Der kan kun opnås støtte, hvis arbejdet ikke er bestilt. 

Det er den enkelte andelshaver, der kan søge om støtte fra puljen. For at søge skal andelshaveren have en fuldmagt fra bestyrelsen, hvor bestyrelsen godkender, at der tinglyses en deklaration på ejendommen i 20 år.

 I fuldmagten skal der foretages et valg mellem følgende:

  1. Andelshaver skal tilbagebetale støttebeløbet, hvis andelshaver sælger boligen inden 20 år.
  2. Foreningen skal tilbagebetale støttebeløbet, hvis foreningen bliver opløst inden 20 år.

I begge tilfælde skal der tinglyses en deklaration på ejendommen, som først aflyses efter 20 år. Alternativt når andelshaver har tilbagebetalt støtten, hvis foreningen vælger første mulighed.

Deklaration på ejendommen kræver bemyndigelse fra generalforsamlingen

Tilskuddet udbetales i henhold til byfornyelseslovens § 29. Det følger af andelsboligforeningslovens § 5, stk. 6, at tilskud udbetalt i henhold til § 29 skal fradrages i opgørelsen af foreningens formue:

Stk. 6. Er der tinglyst deklaration på foreningens ejendom efter § 29 i lov om byfornyelse og udvikling af byer, fradrages der ved opgørelsen af foreningens formue et beløb, der svarer til den ydede støtte efter kapitel 4 i lov om byfornyelse og udvikling af byer. Fradrag efter 1. pkt. skal kun foretages i den periode, hvor det i den tinglyste deklaration er angivet, at tilbagebetaling af støtte skal finde sted ved afhændelse af foreningens ejendom.

Støtten har altså betydning for opgørelsen af foreningens formue, og derfor for foreningens andelsværdi, da foreningen vil være nødt til at reservere et beløb svarende til det beløb, som den tinglyste deklaration angiver. Er der flere andelshavere, der får tilskud fra toiletpuljen, vil det være det samlede støttebeløb, der skal fradrages, når foreningens formue bliver opgjort.

Bestyrelsen er valgt som daglig leder af foreningen og til at udføre generalforsamlingens beslutninger. Det er ABF’s vurdering, at det ligger uden for bestyrelsens daglige ledelse at sætte sin underskrift på et dokument, der medfører, at der lyses en deklaration på foreningens ejendom. Generalforsamlingen skal derfor først træffe beslutning om, der må tinglyses en deklaration på ejendommen.

Hvis generalforsamlingen godkender, at deklarationen må tinglyses, kan bestyrelsen herefter som tegningsberettiget skrive under på andelshavernes fuldmagt til brug for ansøgningen om støtte. 

Forbedringsværdi ved overdragelse af boligen

Hvis en andelshaver modtager støtte fra toiletpuljen til etablering af toilet eller bad, kan andelshaveren ved salg af boligen kun få en forbedringsværdi af det beløb, som andelshaver selv har betalt. Dette følger af Aarhus Byrets dom af 20. september 1995, hvor det blev afgjort, at ved opgørelse af anskaffelsesprisen for en individuel forbedring skal der fratrækkes eventuelle statstilskud ydet i henhold til den dagældende lov om tilskud til forbedringsarbejder m.v. i helårsboligen og fritidsboligen.

Hvis andelshaver indfrier det ydede tilskud fra toiletpuljen i forbindelse med et salg af boligen, er det ABF's vurdering, at beløbet kan indgå i andelshavers anskaffelsessum ved opgørelse af forbedringsværdien, da andelshaver i så fald har betalt den fulde anskaffelsessum.

Restlejere i foreningen

Har foreningen lejeboliger, er det også muligt for lejere at søge puljen. Der skal på tilsvarende vis gives fuldmagt fra bestyrelsen, og der bliver også tinglyst en deklaration på foreningens ejendom med betydning for opgørelsen af foreningens formue, som beskrevet oven for. Støtten bliver udbetalt til foreningen.