lovogfakta.jpg

Bygningspuljen

Andelsboligforeninger kan søge om tilskud fra Energistyrelsen til energioptimerende arbejder i foreningen. Tilskud tildeles efter "først til mølle"-princippet, og vi forventer tre årlige ansøgningsrunder. Der kan altså søges igen i en anden runde, hvis der ikke opnås støtte ved første ansøgning.

Der blev åbnet for ansøgninger onsdag d. 7. april 2021 kl. 10.00, og der var så massiv interesse, at der blev lukket igen efter 1 dag. Næste runde åbner efter sommerferien.

Der er afsat i alt kr. 675 mio. i 2021.

Hvad gives der tilskud til?

Klimaskærmen:

 • Udvendig isolering af ydervæg for massiv ydervæg, let ydervæg og ydervæg i kælder. Ikke hulmur.
 • Efterisolering af tag og loft, herunder skunkvægge, flade tage og skråvægge direkte mod tag
 • Isolering af terrændæk
 • Udvendig isolering af sokkel ved terrændæk
 • Udskiftning af facadevinduer
 • Udskiftning af yderdøre med en glasandel på minimum 70 %
 • Udskiftning af ovenlysvinduer
 • Montering af forsatsramme eller koblet ramme på eksisterende eller nyt vindue med 1 lag glas

Skift af varmetype:

 • Konvertering til luft-til-væske varmepumpe
 • Konvertering til jord-til-væske varmepumpe

Ansøgning

Foreningen skal være opmærksom på, at der ikke må være indgået en aftale om byggearbejderne, når tilskuddet søges - først, når der er givet tilsagn om tilskud fra Energistyrelsen.

Det er som udgangspunkt andelsboligforeningen, der kan søge tilskuddet. Det er dog også muligt for den enkelte andelshaver, hvis andelshaveren har en underskrevet fuldmagt fra bestyrelsen og vedlægger foreningens vedtægter.

Husk:

 • Den ansvarlige, fx en bestyrelsesformand, hvis denne har fuldmagt til det igennem vedtægterne, - eller en fuldmagtsindehaver, kan logge på og ansøge med sit eget NemId. 
 • Foreninger med tegningsregler svarende til standardvedtægterne skal vedhæfte deres vedtægter og en fuldmagt underskrevet af de tegningsberettigede, som bemyndiger den ansøgende til at ansøge på foreningens vegne.
 • Der er desuden krav om, at referater fra seneste generalforsamling skal medsendes som dokumentation for tegningsberettigelse.
 • For at kunne søge til flere adresser på én gang, er det en forudsætning, at der søges til samme tiltag på de ansøgte adresser.
 • Der vil være en fuldmagtsblanket på www.sparenergi.dk/tilskud under 3. fane ’Ansøg’. Husk at angive nummeret på vedtægternes tegningsregel.

 

Dette skal du være klar til at vedhæfte, når du ansøger:

 • Vedtægter
 • Tingbogsattest
 • Fuldmagt fra de tegningsberettigede i foreningen (printet, underskrevet og klar til vedhæftning)
 • Generalforsamlingsreferat eller anden dokumentation for, hvem der er tegningsberettigede
 • Tro og love-erklæring underskrevet af de tegningsberettigede (printet, underskrevet og klar til vedhæftning)

Ansøgervejledningen kan tilgås på sparenergi.dk

Vejledning fra 29/3 2021 kan læses her

 

Energimærkning

For at ansøge om tilskud, skal der foreligge et gyldigt energimærke, som er udarbejdet 1. oktober 2012 eller senere. Dette er dog ikke et krav, hvis der kun søges om konvertering til varmepumpe.

Kravet om gyldig energimærkning kan være en hindring i tæt/lav bebyggelse, hvor der ikke er krav om energimærkning af alle foreningens bygninger ved salg eller udlejning, men alene for den enkelte bolig. Der vil derfor i mange tilfælde ikke foreligge et gyldigt energimærke, der dækker alle boligerne. Foreningen vil derfor skulle indhente energimærker for alle boligerne til brug for ansøgningen. ABF anbefaler, at der bliver indhentet flere tilbud på energimærkning, da vi ser meget store prisforskelle, når energikonsulenter udarbejder tilbud på samlet energimærkning til tæt/lav bebyggelse.

ABF har i marts 2021 afgivet høringssvar til et forslag om ændring af bekendtgørelsen om tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer i bygninger til helårsbeboelse. Høringssvaret omhandler problemstillingen om energimærkning af tæt/lav bebyggelse. 

Læs ABF's høringssvar

Læs mere om energimærkning.

Hvor meget kan man få i tilskud?

Det er muligt at beregne et overslag på tilskuddet på sparenergi.dk.

  

FAQ (ofte stillede spørgsmål)

Kan jeg bruge mit private nemID?

Ja, når du ansøger på foreningens vegne skal du bruge dit eget NemID.

 

Hvordan dokumenterer jeg, at jeg er berettiget til at søge på vegne af foreningen?

De tegningsberettigede i foreningen skal give ansøgeren fuldmagt. Denne fuldmagt vedhæftes ansøgningen sammen med foreningens vedtægter og generalforsamlingsreferat eller andet, der dokumenterer hvem de tegningsberettigede er. For at hjælpe med behandlingen af din ansøgning kan du anføre, hvilken paragraf i vedtægterne, der angiver tegningsretten.

 

Er det nok, at jeg som ansøger i ansøgningsportalen bekræfter, at de afgivne oplysninger er korrekte?

Nej, dette skal erklæres af de tegningsberettigede. Du skal derfor printe og bede alle tegningsberettigede om at underskrive en tro og love-erklæring, før du ansøger. Tro og love-erklæringen kan hentes her:

https://sparenergi.dk/forbruger/materialer/tro-og-loveerklaering-ved-ansogning-om-tilskud

 

Hvad er en de minimis-erklæring?

For at modtage tilskud fra Bygningspuljen skal virksomheder erklære, at de ikke har modtaget anden statsstøtte til de tiltag, der søges om tilskud til i medfør af Bygningspuljen. Virksomheder skal desuden erklære, at de ikke har modtaget mere end 200.000 euro i statsstøtte de seneste 3 regnskabsår.

 

Vi har udlejning i foreningen. Skal vi udfylde en de minimis-erklæring?

En de minimis-erklæring skal kun udfyldes, hvis udlejningen har erhvervsmæssig karakter. Spørg Energistyrelsen, hvis I er i tvivl. Husk, at en de minimis-erklæring skal underskrives af de tegningsberettigede. De minimis-erklæringen kan hentes her:

https://sparenergi.dk/forbruger/materialer/vejledning-til-tro-og-loveerklaering-om-de-minimis-stotte

 

Hvordan ansøger vi som forening bestående af tæt/lav bebyggelse, når vi har flere energimærker?

Ansøgningsportalen giver mulighed for, at man som forening kan søge til flere adresser i én ansøgning. Det gør du ved først at indtaste én adresse i foreningen, hvorefter du får mulighed for at tilføje de resterende adresser efterfølgende. Det er et krav, at der skal foreligge et energimærke for hver enkelt adresse. For at kunne søge til flere adresser på én gang, er det desuden en forudsætning, at der søges til samme tiltag på de ansøgte adresser.