lovogfakta.jpg

BoligJobordningen

BoligJobordningen er gjort permanent med finanslovsaftalen for 2018. Ordningen giver fradrag for løn til serviceydelser og håndværkerydelser. Desuden omfatter ordningen fradrag for en række energiforbedringer samt for tyverialarmer og bredbånd. 

Indhold:

Hvem kan gøre brug af ordningen?

Alle privatpersoner, der har almindelig skattepligt i Danmark og er fyldt 18 år ved indkomstårets udløb, kan få service-/håndværkerfradrag. Flere personer i en husstand kan få fradrag for den del, de selv har betalt.

Ordningen kan ikke benyttes af en andelsboligforening.

 

Betingelser for at gøre brug af ordningen

For at andelshaver kan gøre brug af ordningen, er det et krav:

  1. at andelshaver selv har betalt for arbejdet,
  2. at arbejdet i henhold til foreningens vedtægter hører under andelshavers vedligeholdelsespligt og
  3. at andelshaver har fast bopæl i boligen på det tidspunkt, hvor arbejdet er udført.

Der gives således ikke fradrag for arbejder, der f.eks. er betalt via henlæggelser i foreningen eller som vedrører områder, som hører under foreningens vedligeholdelsesforpligtelse.

Der gives kun fradrag, hvis arbejdet er betalt elektronisk.

 

Hvilken type arbejde er omfattet?

Ordningen omfatter serviceydelser (f.eks. rengøring, vinduespudsning og børnepasning) samt grøn istandsættelse (f.eks. isolering og solceller). På SKATs hjemmeside kan du se, hvilke arbejder, der gives fradrag for.

>> SKAT: Information om fradrag og liste over godkendte ydelser

 

til toppen

Fradragets størrelse

De fradragsberettigede udgifter kan årligt udgøre op til 18.000 kr. (inkl. moms). Beløbet er dog delt op således, at der gives op til 6.000 kr. i fradrag til serviceydelser og op til kr. 12.000 kr. i fradrag til håndværkerydelser.

Fradraget er et ligningsmæssigt fradrag og svarer til, at der ydes et tilskud på ca. en tredjedel, dvs. du kan spare op til ca. 6.000 kr.

Der gives kun fradrag for arbejdsløn og ikke for materialer.

I 2021 er loftet for serviceydelser hævet til 25.000 kr., og skatteværdien af fradraget øges til ca. 35% for serviceydelser. Loftet for håndværkerydelser hæves ligeledes til 25.000 kr. Denne lempelse er midlertidig gældende for 2021. 

 

Hvilket indkomstår henføres fradraget til?

Fradraget henføres til det indkomstår, hvor betalingen for arbejdet er sket.

Hvis betalingen er sket inden for 2 måneder efter indkomstårets udløb, henføres fradraget til det indkomstår, hvor arbejdet er udført.

 

Indberetning af fradrag

For at opnå fradraget, skal du via selvbetjeningen på SKAT’s hjemmeside indberette det fradragsberettigede beløb. Se også SKATS's hjemmeside for frister for indberetning.

 

Krav til leverandøren

Istandsættelsesarbejde skal udføres af en momsregistreret virksomhed.

Serviceydelser kan tillige udføres af en privatperson, der er fyldt 18 år ved indkomstårets udløb, er almindelig skattepligtig i Danmark og som ikke har fast bopæl i den husstand, hvor arbejdet udføres.

 

til toppen

Dokumentation

Du kan kun få fradrag, hvis du har dokumentation for det udførte arbejde samt for betalingen af arbejdet.

Hvis arbejdet er udført af en virksomhed, vil dokumentationen være i form af en faktura fra leverandøren og hvis arbejdet er udført af en privatperson, kan dokumentationen være en serviceerklæring.

>> SKAT: Serviceerklæring

Selve betalingen kan dokumenteres med et kontoudtog eller en betalingskvittering.

Dokumentationen skal indeholde følgende oplysninger:

  • Hvem der har udført arbejdet (CPR- eller CVR-nummer skal være angivet, afhængig af om arbejdet er udført af en privatperson eller en virksomhed)
  • Beskrivelse af det arbejde der er udført samt prisen herfor
  • Hvilken del der er arbejdsløn
  • Dato for hvornår arbejdet er udført eller afsluttet
  • Adressen på stedet hvor arbejdet er udført
  • Hvis arbejdet er udført af en virksomhed skal fakturanummer være angivet

Dokumentationen skal ikke sendes til SKAT, men SKAT kan bede dig fremvise dokumentation.

 

til toppen