lovogfakta.jpg

Godtgørelse til bestyrelsen

En andelsboligforening kan foretage udbetaling til foreningens bestyrelsesmedlemmer som godtgørelse for afholdte udgifter, eller som et egentligt honorar for deres tid og arbejde.

Skattefri godtgørelse

Hvis et bestyrelsesmedlem som et led i dennes hverv afholder udgifter på foreningens vegne, kan bestyrelsesmedlemmet, såfremt foreningen godkender udgiften, få dette udlæg godtgjort ved at indlevere skriftligt bilag til foreningen. Lovgivningen giver dog tillige mulighed for, at bestyrelsesmedlemmer og andre ulønnede medhjælpere kan få godtgjort udokumenterede udgifter efter ligningslovens § 7m. Denne skattefri godtgørelse forudsætter stadig, at bestyrelsesmedlemmet har afholdt udgifter af den pågældende art, men disse skal altså ikke kunne dokumenteres. Den skattefri godtgørelse kan ske med op til følgende beløb:

  • Maksimum kr. 2.400,- årligt (telefon og internet)
  • Maksimum kr. 1.450,- årligt (porto, møder, kontorartikler m.v.)

Udbetales der godtgørelse, som overstiger beløbene, bliver alle udbetalte godtgørelser skattepligtige, ligesom honoraret, som nævnt nedenfor. For at undgå dette kan foreningen i stedet godtgøre bestyrelsesmedlemmet efter bilagsdokumentation.

Honorar

Det står foreningen frit for, om man ønsker at yde et eller flere bestyrelsesmedlemmer en økonomisk kompensation for den tid vedkommende ligger i bestyrelsesarbejdet. En sådan beslutning skal træffes på foreningens generalforsamling, og det er her ABF’s anbefaling, at punktet fremhæves og diskuteres særskilt, for at sikre åbenhed om spørgsmålet.

Udbetaling af honorar til bestyrelsesmedlemmer er skattepligtigt. Honoraret er at betragte som A-indkomst. Foreningen er derfor forpligtet til at indeholde A-skat og arbejdsmarkedsbidrag af beløbet.

Der gælder en undtagelse for foreningens indeholdelsespligt, idet honorarer til bestyrelsesmedlemmer under kr. 1.500,00 årligt udbetalt af skattefrie foreninger er at betragte som B indkomst. Det er her det enkelte bestyrelsesmedlem der skal indberette beløbet via sin årsopgørelse.

Foreningen er skattepligtig, hvis der udøves erhvervsvirksomhed, fx udlejning af lejeboliger. Kontakt SKAT ved tvivlsspørgsmål.