lovogfakta.jpg

Godtgørelse til bestyrelsen

En andelsboligforening kan foretage udbetaling til foreningens bestyrelsesmedlemmer som godtgørelse for udgifter til kontorhold og telefon i forbindelse med arbejdet eller som et egentligt honorar for deres tid og arbejde.

Skattefri godtgørelse

Hvis et bestyrelsesmedlem som et led i dennes hverv afholder udgifter på foreningens vegne, kan bestyrelsesmedlemmet, hvis foreningen godkender udgiften, få dette udlæg godtgjort ved at indlevere skriftligt bilag til foreningen. Lovgivningen giver dog også mulighed for, at bestyrelsesmedlemmer og andre ulønnede medhjælpere kan få godtgjort udokumenterede udgifter. Denne skattefri godtgørelse forudsætter stadig, at bestyrelsesmedlemmet har afholdt udgifter af den pågældende art, men disse skal altså ikke kunne dokumenteres. Den skattefri godtgørelse kan ske med op til følgende beløb:

  • Maksimum kr. 2.400,- årligt (telefon og internet)
  • Maksimum kr. 1.450,- årligt (porto, møder, kontorartikler m.v.)

Udbetales der godtgørelse, som overstiger beløbene, bliver alle udbetalte godtgørelser skattepligtige, ligesom honoraret, som nævnt nedenfor. For at undgå dette kan foreningen i stedet godtgøre bestyrelsesmedlemmet efter bilagsdokumentation.

Honorar

Det står foreningen frit for, om man ønsker at yde et eller flere bestyrelsesmedlemmer en økonomisk kompensation for den tid, vedkommende lægger i bestyrelsesarbejdet. En sådan beslutning skal træffes på foreningens generalforsamling.

En andelshaver må desuden godt modtage honorar for konkrete arbejdsopgaver som fx at skovle sne eller være webmaster.

Et bestyrelsesmedlem må ikke selv modtage det honorar, foreningen opkræver ved salgsarbejde, da det er en del af de opgaver, en bestyrelse varetager på vegne af foreningen.

Udbetaling af honorar til bestyrelsesmedlemmer er skattepligtigt. Honoraret er at betragte som A-indkomst, og foreningen er derfor forpligtet til at indeholde A-skat og arbejdsmarkedsbidrag af beløbet. Der gælder en undtagelse for foreningens indeholdelsespligt, da honorarer til bestyrelsesmedlemmer under kr. 1.500 årligt udbetalt af skattefrie foreninger, skal betragtes som B-indkomst. Det er her det enkelte bestyrelsesmedlem, der skal indberette beløbet via sin årsopgørelse.

Foreningen er skattepligtig, hvis der udøves erhvervsvirksomhed, fx udlejning af lejeboliger. Kontakt SKAT ved tvivlsspørgsmål.