lovogfakta.jpg

Andelsboligforeningsloven

Andelsboligforeningsloven er den overordnede lov, som regulerer andelsboliger og andre bofællesskaber. Loven blev senest ændret i juli 2020.

>> Andelsboligforeningsloven

Bestemmelserne i kapitlerne 1, 1 A, 2 og 5 regulerer forholdene på andelsboligområdet. Herunder kan du finde bestemmelser vedrørende værdifastsættelse af foreningens ejendom og de regler, der anvendes ved udregning af prisen på de enkelte andelsboliger.

Endvidere kan du bl.a. finde de betingelser, der skal være opfyldte ved en overdragelse.

De øvrige kapitler vedrører aktieboligselskaber, boligsamejer og andre boligfællesskaber. 

I 2013 blev loven ændret således, at nystiftede foreninger i tidligere udlejningsejendomme de første 2 år skal bruge anskaffelsessummen til udregning af andelsværdi.

I 2014 blev loven ændret således, at foreningen ved salg skal udfylde et elektronisk nøgleoplysningsskema. Dette skema skal sikre større gennemsigtighed ved salg af andelsbolig.

I 2018 blev kravene til finansiering skærpet for nystiftede foreninger i forbindelse med den politiske aftale om mere robuste andelsboligforeninger. Samtidig blev der tilføjet en generalklausul om beslutninger i foreningen og en bestemmelse om bestyrelsens arbejde.

I 2020 blev loven ændret igen i forbindelse med den politiske aftale om at imødegå kortsigtede investeringer i private udlejningsejendomme. Ændringerne, som omfatter en mulighed for fastholdelse af valuarvurderinger, trådte i kraft 1. juli.

Cirkulærer vedrørende andelsboligforeningsloven

Cirkulærer er retningslinjer, som fortæller, hvordan andelsboligforeningsloven skal fortolkes.

>> Cirkulære om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber   

>> Cirkulære om prisfastsættelsesbestemmelser i lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

I dette cirkulære kan der findes en række retningslinjer til måden, hvorpå bestemmelserne omkring prisfastsættelse af andelsværdien i lov om andelsboligforeninger skal anvendes.   

Andelsboliger opført med støtte

Lovbestemmelser for andelsboliger opført med offentlig støtte er angivet i kapitlerne 11 - 11A i lov om almene boliger. 

>> Almenboligloven

I loven om almene boliger er det hovedsagligt kapitlerne 11, 11 a og 11 b, der er relevante for andelsboliger og andelshavere.

Under kapitel 11 findes de regler, der regulerer byggeskadefonden. kapitel 11 a og b indeholder bestemmelser vedrørende støttede og ustøttede private andelsboligforeninger.