Spring navigationen over og gå direkte til indhold

ABF's landsmøde 2022

Lørdag den 1. oktober 2022 inviterer ABF til landsmøde i Nature Energy Park, Odense.

Landsmødet er ABF's øverste myndighed, og det er her de overordnede principper for ABF's arbejde fastlægges. Landsmødet afholdes hvert fjerde år - og er således ABF's svar på de Olympiske Lege, hvor alle andelshavere samles for at sætte retningen for fremtiden.

Alle medlemsforeninger kan deltage i landsmødet, stille forslag og har stemmeret i forhold til de beslutninger, der skal træffes på mødet.

På årets landsmøde vil der blive fremlagt forslag om revision af ABF’s principprogram samt forslag om ændring af ABF’s vedtægter med henblik på tilpasning af ABF’s organisatoriske struktur. Landsformandskabet for ABF skal ligeledes vælges for en fireårig periode, og medlemskontingentet for 2023-27 besluttes. Desuden vil der være aktuelle boligpolitiske oplæg.

Skriftlig indkaldelse med dagsorden sendes direkte til foreningens formand otte uger før mødet.

Vi ses i Odense!

Landsmøde logo

Har du ikke været med før? Se video og billeder fra landsmødet 2018 her:

Fakta om landsmødet

Hvor:
Nature Energy Park (Odense Stadion), Højstrupvej 7B, 5200 Odense V.

Hvornår:
Lørdag den 1. oktober 2022 fra klokken 11 til 16.

Hvem kan deltage:
Alle andelshavere, hvis forening er medlemmer af ABF, kan deltage.

Hvad skal der ske:
Valg af landsformandsskab, nyt principprogram og vedtægtsændring skal debatteres, ligesom der vil være et aktuelt, spændende oplæg fra en særligt indbudt gæst.

Deadlines:
15. juni: Indsendelse af forslag som ønskes behandlet på landsmødet.
17. september: Tilmelding til landsmødet. Eventuelle fuldmagter skal være sekretariatet i hænde.

Program og dagsorden

Landsmødet åbnes kl. 11.00 med indlæg fra partiformand Søren Pape Poulsen, Det Konservative Folkeparti.

Indskrivning fra kl. 10.00.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og stemmetællere

 2. Beretning for perioden siden seneste ordinære landsmøde
  v. landsformand Hans Erik Lund

 3. Eventuel besvarelse af stillede spørgsmål til de fremlagte årsrapporter, jf. § 27, stk. 5. samt eventuel orientering om de interne revisorers revisionsprotokollater jf. 29, stk. 5.
  (Hvis der ved fristen for indsendelse af spørgsmål den 1. august 2022 ikke er indkommet spørgsmål, udgår punktet)

 4. Forslag til ABF’s principprogram
  Forslaget fremsættes af ABF’s hovedbestyrelse

 5. Forslag til ændring af ABF’s vedtægt for understøttelse af ny struktur
  Forslaget fremsættes af ABF’s hovedbestyrelse

Kl. 14.00 - 14.30: Udfordringerne på fremtidens boligmarked med særligt fokus på andelsboligen v. fremtidsforsker Jesper Bo Jensen

 1. Forslag om fastsættelse af kontingent for 2023-2027
  Forslaget fremsættes af ABF’s hovedbestyrelse

 2. Valg af ABF’s formandskab for perioden 2022-2026:
  1. Landsformand: ABF’s hovedbestyrelse indstiller nuværende landsformand Hans Erik Lund til genvalg
  2. To landsnæstformænd: ABF’s hovedbestyrelse indstiller nuværende landsnæstformænd Kirsten Holm og Brian Elstrup Fabricius til genvalg

 3. Valg af revision for perioden 2022-2026
  1. To interne revisorer: ABF’s hovedbestyrelse indstiller nuværende intern revisor Kirsten M. Pedersen til genvalg samt nuværende intern revisorsuppleant Grethe Lund til valg
  2. To interne revisorsuppleanter: ABF’s hovedbestyrelse indstiller nuværende intern revisor Anne Jørgensen til valg. Der skal vælges en suppleant yderligere
  3. Eksternt revisionsfirma: ABF’s hovedbestyrelse indstiller nuværende revisionsfirma Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab til genvalg

 4. Eventuelt

Filer til download

 • Indkaldelse 2022

 • Principprogram

 • Ændring af ABF's vedtægt - ny struktur

 • Forslag til kontingentstigning

 • ABF budget 2022-23

 • ABF årsrapport 2020-21

Praktiske oplysninger

Indskrivning

Der er åbent for indskrivning til landsmødet fra kl. 10.00.

Ved indskrivningen udleveres stemmemateriale m.v. Stemmematerialet udleveres til foreningens formand/repræsentant.

Adgang og stemmeret

Alle ABF’s medlemsforeninger har adgang til landsmødet.

Hver forening har én stemme for hver påbegyndt 50 andelshavere i foreningen.

I henhold til ABF’s vedtægter kan foreningerne deltage med et antal personer svarende til foreningens antal stemmer. Dog kan foreninger med én stemme lade sig repræsentere af to personer.

ABF’s hovedbestyrelse har dog besluttet, at alle er velkomne til at deltage som gæster ved landsmødet i det omfang, der er plads i salen.

Tilmelding

Tilmelding til landsmødet er nødvendigt.

Tilmelding til landsmødet kan ske via ABF's hjemmeside eller ved indsendelse af den tilmeldingsblanket, der sendes ud til alle ABF's medlemsforeninger.

Ønsker man at stemme til landsmødet skulle tilmelding være modtaget i ABF’s sekretariat senest 17. september 2022. Deltagere, der tilmelder sig efter fristens udløb, er velkomne til at deltage som gæster med taleret, men vil ikke kunne få stemmeret.

ABF sender bekræftelse på e-mail til alle tilmeldte deltagere til landsmødet.

Fuldmagt

Hvis en medlemsforening er forhindret i at møde frem på landsmødet, kan den i stedet give fuldmagt til en anden medlemsforening, der er personligt repræsenteret på landsmødet. Fuldmagt kan også gives til ABF’s forretningsudvalg. Vær opmærksom på, at en forening ikke kan give fuldmagt til forretningsudvalget vedrørende personvalg.

Det er ikke længere muligt at indsende en fuldmagt. Fuldmagt skulle være modtaget i ABF’s sekretariat senest 17. september 2022.

Forslag

Fristen for at indgive forslag udløb den 15. juni 2022. Der er ikke indkommet forslag fra ABF’s medlemsforeninger ved fristens udløb.

Kandidatur ved valg

Enhver andelshaver i en andelsboligforening, der er medlem af ABF, kan vælges som landsformand, landsnæstformand, intern revisor eller intern revisorsuppleant. Foreningens medlemskab må ikke være opsagt.

Kandidatur til formands- og næstformandsposterne skal anmeldes skriftligt, med underskrift af bestyrelsen i kandidatens forening.

Det er ikke længere muligt at anmelde en kandidat til formands- og næstformandsposterne. Kandidatur skulle være modtaget i ABF’s sekretariat senest 17. september 2022.

Særlige regler ved valg af intern revision

Medlemmer og suppleanter til ABF’s hovedbestyrelse og kredsbestyrelser kan ikke vælges til intern revisor eller -suppleant, med mindre de udtræder af de andre poster. Der kan ikke vælges flere repræsentanter fra samme forening til revisorposterne.

Kandidatur til revisorposterne anmeldes på selve landsmødet. Der skal ikke ske skriftlig indstilling.

Forplejning

ABF er vært ved dagens traktement. Der vil således være:

 • Formiddagskaffe inden landsmødets åbning fra kl. 10.00
 • Frokost kl. 12.30-13.15
 • Eftermiddagskaffe med kage ca. kl 14.30-15.00

Fællestransport

Kredsbestyrelserne for ABF’s sjællandske kredse arrangerer fællestransport med bus for medlemmer på Sjælland. Der vil være mulighed for påstigning i Hillerød, København, Køge og Slagelse. 

Kl. 6.30: Teglgårdssøen I Hillerød

Kl. 7.30: DGI ved Københavns Hovedbanegård

Kl. 8.10: Ølby Station, Køge

Kl. 9.00: Slagelse Station, Ndr. Stationsvej 42

Retur fra Odense Stadion kl. 16:30

Afsætning samme steder som ud.

Tilmelding til fællestransporten kan tilvælges ved tilmelding til landsmødet. Sidste frist for tilmelding til fællestransporten er lørdag den 17. september 2022.

ABF yder ikke tilskud til anden transport til landsmødet.

Parkering og transportforbindelser

Nature Energy Park stiller gratis p-pladser til rådighed for sine gæster på Rømersvej og lige foran stadion.

Med bil fra motorvejen
Hvis du kommer fra øst langs E20, skal du tage frakørsel 52 og flette ind på Assensvej.

Hvis du kommer fra vest langs E20, skal du tage frakørsel 53 og dreje til venstre ned ad Middelfartvej. Drej så til venstre på Bystævnevej, til højre på Rømersvej, og så til højre på Højstrupvej, hvor stadion ligger.

Med tog
Nature Energy Park ligger ca. 4 kilometer fra Odense Banegård Center, hvor du altid kan få en taxi.

Taxi fra Odense Banegård Center
Der kan prajes vogne ved holdepladsen bag hovedbygningen – se skiltning på banegården.

Telefonnummeret på Taxa Fyn er 66 15 44 15.

Bus og letbane
Den helt nye Odense Letbane har stop ved Nature Energy Park (Idrætsparken Stadium).

Der kører busser til Nature Energy Park – hold dig opdateret på fynbus.dk