Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Kredsgeneralforsamlinger 2022

ABF er geografisk opdelt i 11 kredse, som varetager kontakten til medlemmerne og det politiske arbejde på lokalt plan. Hvert år i august/september afholder de generalforsamling.

Kredsgeneralforsamlingerne er kredsenes øverste myndighed, og alle medlemsforeninger i kredsen har adgang. Det er her man vælger medlemmer til den lokale kredsbestyrelse og lokale medlemmer til ABF's hovedbestyrelse.

Hver forening har stemmeret med én stemme per påbegyndt 50 andelshavere i foreningen.

Beslutninger træffes med simpelt flertal, og alle medlemmer har mulighed for at stille forslag til kredsgeneralforsamlingen.

Udover valg er der en række faste punkter til kredsgeneralforsamlingen, herunder:

  • Beretning fra året i kredsen
  • Idéer til lokale aktiviteter og initiativer for det kommende år
  • Redegørelse fra kredsens hovedbestyrelsesmedlem(mer) omkring det landspolitiske arbejde i ABF.

Se en video om at være aktiv i sin kreds

Her på siden finder du: 

  • Link til tilmelding og info om din kreds
  • Regler for valg til kreds- og hovedbestyrelse
  • Anmeldelsesblanket til hovedbestyrelsen
  • Regler for fuldmagt, stemmer og forslag. 

Tilmelding og program

Du finder programmet for den enkelte kredsgeneralforsamling under "Tilmelding" herunder eller i den udsendte invitation, som kan downloades som pdf. Under "Læs om kreds ..." kan du få et overblik over kommuner i kredsen, hvem der p.t. sidder i kredsbestyrelsen og kredsrepræsentanter i hovedbestyrelsen.

Regler for valg til kreds- og hovedbestyrelse

Valg til ABF's kredsbestyrelse

Alle andelshavere fra ABF's medlemsforeninger kan stille op til valg i kredsbestyrelserne. 
Kandidater til valg i kredsbestyrelsen kan anmelde deres kandidatur på selve kredsgeneralforsamlingen.

Valg til ABF's hovedbestyrelse

Personer, der ønsker at stille op til valg til ABF’s hovedbesty­relse, skal forinden være anmeldt af deres forening. Anmeldelsesblanketten skal være underskrevet af foreningens formand eller et andet tegningsberettiget bestyrelsesmedlem (jf. foreningens vedtægter) for at være gyldig.

Benyt venligst anmeldelsesblanketten og send den til ABF, Vester Farimagsgade 1, 8. sal, 1606 København V, eller på e-mail abf@abf-rep.dk. Skriv "Anmeldelse af kandidat til hovedbestyrelse" i emnefeltet. 

Blanketten skal være sendt eller indleveret til sek­retariatet senest en uge før kredsgeneralforsamlingen. 

Regler for fuldmagt, stemmer og forslag

Fuldmagt og stemmer

Alle medlemsforeninger har adgang til kredsgeneralforsamlingen. Hver forening har én stemme for hver påbegyndt 50 andelshavere i foreningen.

Foreningen kan give sin mening tilkende via fuldmagt til anden forening, hvis foreningen ikke har mulighed for at deltage i kredsgeneral­forsamlingen. Repræsentanter for en medlemsforening kan afgive stemmer som fuldmægtig for op til tre foreninger ud over egen forening.

Forslag

Alle medlemsforeninger kan stille forslag til kredsgeneralforsamlingen. 
Forslag til kredsgeneralforsamlingen kan e-mailes til abf@abf-rep.dk. Forslag kan også sendes til kredsformanden, hvis e-mail fremgår af invitationen. Forslag skal være sendt eller indleveret til ABF’s sekretariat eller kredsformanden senest en uge før kredsgeneralforsamlingen.

Der kan dog fremføres og behandles forslag på generalforsamlingen, hvis der på denne kan opnås flertal for det.