Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Ekstraordinært landsmøde 2022

Lørdag den 19. november 2022 inviterede ABF til ekstraordinært landsmøde i HUSET i Middelfart for behandling af forslag 2.1 – 2.16 om ændring af ABF’s vedtægter.

Forslagene 2.1 – 2.16 blev kun foreløbigt vedtaget på ABF’s ordinære landsmøde den 1. oktober 2022, da under halvdelen af ABF’s medlemmer var repræsenteret på mødet. Da mere end ¾ af de repræsenterede stemmer på det ordinære landsmøde imidlertid blev afgivet for forslagene, er de vedtaget foreløbigt, jf. ABF’s vedtægter §11.3. På det ekstraordinære landsmøde den 19. november 2022 vil forslagene kunne vedtages endeligt, hvis ¾ af de repræsenterede stemmer afgives for forslagene.

Fakta om det ekstraordinære landsmøde

Hvor:
HUSET, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart

Hvornår:
Lørdag den 19. november 2022 fra klokken 11.30 til ca. 12.00.

Hvem kan deltage:
Alle andelshavere, hvis forening er medlemmer af ABF, kan deltage.

Hvad skal der ske:
Behandling af forslagene 2.1 – 2.16 om ændring af ABF’s vedtægter i forbindelse med udkast til ny struktur.

Tilmelding:
Senest 5. november 2022.

Dagsorden for ABF’s ekstraordinære landsmøde

1.
Valg af dirigent og stemmetællere

2.
Forslag om ændring af ABF’s vedtægter, indeholdende:

2.1
Forslag om styrkelse af landsmødet som ABF’s øverste myndighed i forhold til den direkte dialog med medlemsforeningerne omkring det landspolitiske og organisatoriske arbejde. Fremadrettet ønskes landsmødet afholdt hvert andet år i perioden 1. oktober-30. november i tilknytning til en andelsboligdag, med placering på skift mellem landsdelene.

Der gives mulighed for at alle andelshavere i ABF’s medlemsforeninger kan møde frem til landsmødet.

2.2
En præcisering af opgaverne for ABF’s hovedbestyrelse, der er ABF’s besluttende og koordinerende organ, mellem landsmøderne.

2.3
Forslag om et tættere samspil mellem det lokale og det landspolitiske arbejde. Kredsenes repræsentation i hovedbestyrelsen styrkes derfor, så alle kredse fremover er sikret minimum to pladser i bestyrelsen. Kredsformanden i hver enkelt kreds vil via den ene af disse pladser fremover være ”født” medlem af hovedbestyrelsen.

2.4
Forslag om, at forretningsudvalget som et vedtægtsbestemt udvalg afskaffes, da hovedbestyrelsens behov for et forretningsudvalg til at træffe nødvendige beslutninger mellem hovedbestyrelsesmøderne fremover vil være stærkt reduceret på grund af nye muligheder for en hurtigere og direkte dialog.

2.5
Forslag om en formalisering af landsformandskabets opgaver via vedtægterne. Endvidere, for at sikre kontinuiteten i ABF’s ledelse, vil valg til de tre poster i landsformandskab ske forskudt for hinanden på landsmøderne, således at valget af landsformand og landsnæstformænd sker på skift på landsmøderne for fireårige valgperioder. Ligeledes indsættes bestemmelse om, hvorledes valg af ny landsformand ved fratræden i utide skal foregå.

2.6
Forslag om, at der kan tages hensyn til forskellighed i størrelse, opgaver og muligheder i ABF’s kredse ved valg til kredsbestyrelserne. Antallet af mulige medlemmer ændres derfor til 3-9 medlemmer.

2.7
Forslag om, at der ved valg til alle poster i ABF, herunder valg til kredsbestyrelserne, skal være opbakning til valgene fra egen medlemsforening, ved den tegningsberettigede bestyrelse.

2.8
Forslag om, at der gives mulighed for, at hovedbestyrelsen kan uddelegere beslutningskompetence til stående udvalg og arbejdsgrupper, og at muligheden for nedsættelse af disse gøres mere fleksibel.

2.9
Forslag om en parallelisering af fuldmagtsbestemmerne for landsmøde og kredsgeneralforsamlinger i forhold til hvor mange foreninger, man kan være befuldmægtiget for. Ved fuldmagt til anden medlemsforening til landsmødet overlades det til den befuldmægtigede at varetage stemmeafgivelse. Der skal således ikke udfyldes skema for stemmeafgivelse på forhånd.

2.10
Opdatering af bestemmelse om indmeldelse, således, at indmeldelse kan ske digitalt og medlemskabet træde i kraft umiddelbart efter, indmeldelsen er modtaget i ABF’s sekretariat.

2.11
Opdatering af bestemmelser så indkaldelse til landsmøde, ekstraordinært landsmøde, kredsgeneralforsamlinger, udsendelse af forslag og udsendelse til urafstemning m.v. fremadrettet kan ske digitalt eller på anden skriftlig vis og således ikke behøver at blive fremsendt med brevpost.

2.12
Opdatering af bestemmelser, så fristerne for tilmelding til og anmeldelse af fuldmagt til landsmødet kortes ned til fem hverdage.

2.13
Der foretages en parallelisering i forhold til landsmødebestemmelserne, så dato for afholdelse af kredsgeneralforsamlinger fremover skal annonceres seks måneder før generalforsamlingernes afholdelse.

2.14
Der foretages præciseringer i forhold til ABF’s sekretariat, herunder ledelse, referencer og opgaver.

2.15
Der foretages præcisering af, hvorledes ABF’s midler skal tilbagebetales til medlemmerne ved opløsning.

2.16
Der foretages sproglige opdateringer og præciseringer af en række bestemmelser for tilpasning til nutidigt sprogbrug.

Filer til download

  • Ændring af ABF's vedtægt - ny struktur

  • Indkaldelse ekstraordinært landsmøde

  • Tilmelding og fuldmagt

  • Referat af landsmøde 2022

  • Referat af ekstraordinært landsmøde 2022

Praktiske oplysninger

Adgang og indskrivning

Alle ABF’s medlemsforeninger har adgang til det ekstraordinære landsmøde. Hver forening kan - uanset antallet af andelshavere i foreningen - lade sig repræsentere af to personer. Der gives én stemme for hver påbegyndt 50 andelshavere. Foreninger med mere end to stemmer kan lade sig repræsentere med deltagere svarende til det antal stemmer, som foreningen har.

Indskrivning starter kl. 11.00, hvor deltagerne får udleveret stemmekort og stemmeseddel.

Tilmelding

Tilmelding til det ekstraordinære landsmøde er nødvendigt.

Tilmelding kan ske via linket herunder eller ved indsendelse af tilmeldings-/fuldmagtsblanket, som er udsendt med indkaldelsen. Tilmeldings-/fuldmagtsblanketten kan
indsendes med mail til kursus@abf-rep.dk eller med post.

Tilmelding skal være modtaget i ABF’s sekretariat senest lørdag den 5. november 2022.

Fuldmagt

Hvis en medlemsforening er forhindret i at møde frem på det ekstraordinære landsmøde, kan der i stedet gives fuldmagt til en anden medlemsforening, der er repræsenteret på landsmødet eller til ABF’s forretningsudvalg. Udfyld venligst fuldmagtsblanket herunder eller den tilmeldings-/fuldmagtsblanket, som er udsendt med indkaldelsen, hvis jeres forening ønsker at afgive fuldmagt. Blanketten skal udfyldes således, at det tydeligt fremgår, hvorledes foreningen ønsker at afgive sin(e) stemme(r). Hver fremmødt forening kan højest afgive 10 stemmer ved fuldmagt.

Fuldmagt skal være modtaget i ABF’s sekretariat senest lørdag den 5. november 2022.

Ændringsforslag

Der kan ikke stilles ændringsforslag, da det ekstraordinære landsmøde udelukkende har til formål at forkaste eller tilslutte sig de beslutninger, som blev truffet vedrørende vedtægtsændringerne på det ordinære landsmøde den 1. oktober 2022.