energi.jpg

Energimærkning af bygninger

Reglerne for energimærkning af bygninger er fastsat i energimærkningsloven og energimærkningsbekendtgørelsen.

Energimærkningen består af energimærke, energiplan samt dokumentation/anden relevant information.

Indhold:

Hvilke bygninger skal energimærkes?

Reglerne om energimærkning gælder for bygninger, der udgør en konstruktion med tag og ydervægge, og hvor der anvendes energi til regulering af indeklimaet.

Energimærkning udarbejdes for hver enkelt bygning for sig.

For tæt/lav-bebyggelse, hvor der er lodrette skel mellem de enkelte andele, skal energimærkning foretages for den enkelte andel, som om det var én bygning.

Er der vandrette skel mellem de enkelte andele, kan der kun foretages energimærkning for hele bygningen og ikke for den enkelte andel.

Visse bygninger er undtaget fra kravet om energimærkning. Dette gælder f.eks. fritliggende bygninger og andele i tæt/lav-bebyggelse med lodrette skel mellem andelene, der er mindre end 60 m2. Hvilke bygninger det drejer sig om fremgår af energimærkningsbekendtgørelsens § 5.

 

Hvordan foretages energimærkning?

Energimærkning foretages som udgangspunkt på grundlag af en bygningsgennemgang.

Enfamiliehuse, der er opført og færdigmeldt for mindre end 25 år siden, kan energimærkes uden bygningsgennemgang. Dette forudsætter, at der ved opførelsen af byggeriet blev foretaget energimærkning på grundlag af en bygningsgennemgang, og at foreningen afgiver en erklæring, hvori den garanterer, at der ikke er gennemført bygningsændringer, der væsentligt har forringet bygningens energimæssige ydeevne.  

 

Hvad må det koste?

For visse bygninger der er mindre end 300 m2, er der fastsat en maksimal grænse for, hvad der må opkræves i honorar for udarbejdelse af energimærkning. Grænserne pristalsreguleres hvert år pr. 1. januar og offentliggøres på Energistyrelsens hjemmeside.

>> Se honorargrænserne

For øvrige bygninger er der fri prisdannelse, og det er derfor op til foreningen at aftale en pris med energimærkningsfirmaet.

Foreninger, der kan energimærke den enkelte bolig, kan energimærkes uden bygningsgennemgang for ca. 1000 kr inkl. moms, så længe foreningens ejendom er under 25 år gammel. Se desuden ovenstående afsnit "Hvordan foretages energimærkning?"

< Tilbage til toppen

Foreningens forpligtelser

Det er andelsboligforeningen, der er forpligtet til at sørge for, at der udarbejdes energimærkning, da det er andelsboligforeningen, der har ansvaret i henhold til lov om energifremmende besparelser.

Det er også andelsboligforeningen, der skal afholde udgifterne hertil. Det kan imidlertid godt besluttes, at den enkelte andelshaver skal betale for energimærkning af egen boligenhed ifølge Energistyrelsen, der har udtalt dette til ABF den 15. juni 2015. Hvis andelshaver pålægges at betale for energimærkning af egen boligenhed, vil det være en forudsætning, at andelsboligforeningen forinden har truffet beslutning om det på en generalforsamling, og at der i vedtægterne er indført en bestemmelse om, at andelshavere vil blive pålagt udgiften for egen boligenhed.

Foreningen skal stille energimærkning til rådighed for andelshaver, når andelshaver anmoder herom.

Foreligger der allerede gyldig energimærkning, skal energimærkningen stilles til rådighed senest 8 dage efter andelshavers anmodning.

Hvis der ikke allerede foreligger gyldig energimærkning, skal foreningen senest 3 uger efter andelshavers anmodning have indgået en gyldig aftale om udarbejdelse af energimærkning og senest 60 dage efter andelshavers anmodning skal foreningen stille energimærkning til rådighed for andelshaver. 

Hvis foreningen undlader at lade energimærkning udarbejde eller ikke overholder de angivne frister for at stille energimærkning til rådighed, kan Energistyrelsen meddele foreningen et påbud. Foreningen kan endvidere straffes med bøde.

 

Hvornår skal energimærkning foreligge?

Energimærkning skal foreligge ved overdragelse af en boligandel og ved udlejning af en bolig- eller erhvervsenhed af mere end 4 ugers varighed.  

Det er sælger/udlejer, der er forpligtet til at sørge for, at erhververen/lejeren inden indgåelse af overdragelsesaftale/lejeaftale får udleveret energimærkning.

Det er et krav, at energimærkning synliggøres ved annoncering i kommercielle medier. Sker salg eller udlejning ved sådan annoncering, skal energimærkning derfor foreligge på annonceringstidspunktet.

Bygninger med et samlet etageareal på 1.000 m2 eller derover skal altid have et gyldigt energimærke, dvs. uafhængigt af om der finder salg eller udlejning sted, og der skal derfor løbende ske fornyelse af energimærkningen.

 

Hvem må udarbejde energimærkning?

Energimærkning må kun udarbejdes af et certificeret energimærkningsfirma. I kan finde et certificeret energimærkningsfirma på www.maerkdinbygning.dk

< Tilbage til toppen

Gyldighed

Energimærkningsfirmaet skal indberette oplysningerne i energimærkningsrapporten til Erhvervsstyrelsens sekretariat (SEEB), hvorefter SEEB sender energimærkningsrapporten med energimærkningsnummer til energimærkningsfirmaet. Energimærkningen er gyldig fra tidspunktet for SEEB’s tildeling af energimærkningsnummer.

Energimærkning er som udgangspunkt gyldig i 10 år. Gyldighedsperioden forkortes til 7 år, hvis der i forbindelse med energimærkningen identificeres besparelser med tilbagebetalingstid under 10 år, der tilsammen udgør mere end 5 % af energiforbruget.

Energimærkningen mister sin gyldighed, hvis der efter energimærkets udarbejdelse er gennemført ændringer, som i væsentligt omfang påvirker bygningens energimæssige ydeevne.

Energimærkninger, der er udarbejdet i peroden den 1. februar 2011 til den 30. juni 2012, er omfattet af den tidligere energimærkningsbekendtgørelse (nr. 61 af 27. januar 2011). Reglerne om gyldighed svarer til reglerne i den nugældende bekendtgørelse (nr. 673 af 2012).

Energimærkning, der er foretaget i perioden den 1. september 2006 til og med den 31. januar 2011, er gyldig i 7 år.

Energimærkning, der er foretaget før den 1. september 2006, er gyldig i 5 år.

 

Hvis du vil klage over energimærkning

Der er i energimærkningsbekendtgørelsen fastsat regler om klageadgang og tidsfrister herfor. En klage skal indgives på et særskilt klageskema udarbejdet af Energistyrelsen.

>> Læs mere om klageproceduren og find klageblanketter

< Tilbage til toppen

 


LOVGIVNING OM ENERGIMÆRKNING 

Energimærkningsloven

Energimærkningsbekendtgørelsen

Tidligere energimærkningsbekendtgørelse